?MO: Su ve su hizmetleri ?zelle?tirilemez

TMMOB ?evre M?hendisleri Odas? (?MO) ?stanbul ?ube Ba?kan? Eylem Tuncaelli, T?rkiye?deki su krizine ??z?m ?nerisi olarak h?k?metin sundu?u ?su ve su hizmetlerinin? ?zelle?tirilmesine kar?? olduklar?n? belirtti.


TMMOB ?evre M?hendisleri Odas? (?MO) ?stanbul ?ube Ba?kan? Eylem Tuncaelli, T?rkiye?deki su krizine ??z?m ?nerisi olarak h?k?metin sundu?u ?su ve su hizmetlerinin? ?zelle?tirilmesine kar?? olduklar?n? belirtti. Tuncaelli, ?Bir trilyon dolar pazar b?y?kl??? ile ifade edilen su hizmetlerini sa?l?kl? ve g?venli olarak almak en temel ya?am hakk?m?zd?r. H?k?mete, bu ?nerilerindeki nesnenin, suyun bize ait oldu?unu; bize ait suyu onlar?n y?netememesinin faturas?n?n bizlere ??kar?lamayaca??n? bir kez daha hat?rlat?r?z? dedi.
Eylem Tuncaelli yapt??? a??klamada, h?k?metin su krizine ??z?m ?nerisi olarak sundu?u akarsular?n yap-i?let-devret modeli ile ?zelle?tirilmesinin, kamuya ait suyun kamu yarar?na kullan?lmamas?n? getirece?ini kaydetti. Su kaynaklar?n?n k?t? y?netimi, s?n?rl? imkanlar ve ?evresel de?i?iklikler y?z?nden temiz i?me suyuna ula?amayan insan say?s?n?n giderek artt???na dikkat ?eken Tuncaelli, ?Su ekolojik ya?am, i?me-kullanma, tar?m, enerji ve sanayi i?in gerekli, sosyal ve ekonomik geli?me i?in vazge?ilmez bir de?erdir. Bu noktada su politikas? ve su y?netimi, gerek k?resel ?l?ekte gerekse de ulusal ?l?ekte b?y?k ?nem ta??maktad?r? ?eklinde konu?tu.
Suyun ?zelle?tirilmesini dayat?yorlar
Eylem Tuncaelli, T?rkiye?de su kaynaklar?n?n y?netimi ve planlanmas?na dair ya?anan sorunlar?n, son 10 y?lda D?nya Bankas? ve uluslararas? su ?irketlerinin T?rkiye?nin su y?netimini belirleyen ticari giri?imleri sonucu, sanayile?me ve kentle?me s?re?lerinin plans?z seyri, yenilenebilir su miktar?nda olumsuz de?i?imlere yol a?t???n? ifade etti.
Su ve su hizmetlerinin y?netilmesinin, d?nyan?n bir?ok yerinde milyonlarca insan?n i?me suyuna eri?imini engelledi?ine dikkat ?eken Tuncaelli, i?me suyundan yoksun b?rak?lan insanlar?n ?z? itibari ile kamuya ait suyun ?zelle?tirilmesi s?ras?nda ya?ad?klar? ?rneklerle d?nya genelinde g?r?lebilece?ini ifade etti. D?nya Bankas? taraf?ndan y?nlendirilen ?zelle?tirme programlar?n?n bir?ok ?lkede uygulanmaya ba?land???na dikkat ?eken Tuncaelli, 2000 y?l?nda Uluslararas? Finans Kurulu?lar? taraf?ndan ?denen 40 IMF kredisi i?inden 12?sinin, su teminin k?smi veya tamamen ?zelle?tirmesi ko?ulunu dayatt???n? ?t?m maliyetlerin kar??lanmas?? i?in politika geli?tirilmesi ve s?bvansiyonlar?n kald?r?lmas? noktalar?nda da ?srar etti?ini kaydetti. (?stanbul/ANKA)
www.evrensel.net