Matematik k?y? okulu kapat?ld?

Yazar Aziz Nesin?in vasiyeti olan ve o?lu Ali Nesin?in ba?kanl???n? yapt??? Nesin Vakf? taraf?ndan ?irince K?y??nde yapt?r?lan Matematik K?y? okulu in?aat?, ruhsats?z oldu?u iddias?yla durduruldu.


Yazar Aziz Nesin?in vasiyeti olan ve o?lu Ali Nesin?in ba?kanl???n? yapt??? Nesin Vakf? taraf?ndan ?irince K?y??nde yapt?r?lan Matematik K?y? okulu in?aat?, ruhsats?z oldu?u iddias?yla durduruldu. ?n?aat?n yan? s?ra Prof. Dr. Ali Nesin ve d?nyaca ?nl? matematik?i Alexander Borovik?in lisans ve lisans ?st? d?zeyde dersler verdi?i okul, ??retim kurumu izni al?nmad??? ve ka?ak elektrik kullan?ld??? iddias?yla kapat?ld?.
Aziz Nesin?in vasiyetiydi
Yazar Aziz Nesin?in vasiyeti olan Nesin Matematik K?y?, o?lu Ali Nesin ve Sevan Ni?anyan??n ?abalar?yla ?irince?de in?aata, e?itim ?al??malar?yla birlikte ba?lam??t?.
Matematik K?y??n?n tasar?m ve in?aat?n? ?irince?de ya?ayan yazar, turizmci ve dilbilimci Sevan Ni?anyan ?stlendi. Yap?lar?n in?aas?nda, ta?, ?amur ve saman kullan?ld?.
?stanbul Bilgi ?niversitesi, T?B?TAK ve T?rk Matematik Derne?i?nin destekledi?i matematik yaz okulunda ise ??rencilerden para al?nm?yor. 50 yatak kapasiteli binalar?n tamamlanmamas? nedeniyle ??renciler ?ad?rda kal?yor. Kapasitenin, ilerleyen y?llarda 120?ye ??kmas? ?ng?r?l?yor.
Okulda 09.00 ile 19.00 saatleri aras?nda Prof. Dr. Ali Nesin ve d?nyaca ?nl? Rus matematik?i Alexander Borovik lisans ve lisans?st? d?zeyinde dersler veriyordu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net