Su tesisi halk? can?ndan bezdirdi

Adana?n?n Y?re?ir il?esinin en eski mahallerinden olan Akdeniz Mahallesi?nin hemen yan? ba??nda yap?lan at?k su ar?tma tesisi, halk? can?ndan bezdirdi. Asl?nda bu tip ??p, depolama, ar?tma tesislerinin varo?lara, emek?i ...


Adana?n?n Y?re?ir il?esinin en eski mahallerinden olan Akdeniz Mahallesi?nin hemen yan? ba??nda yap?lan at?k su ar?tma tesisi, halk? can?ndan bezdirdi. Asl?nda bu tip ??p, depolama, ar?tma tesislerinin varo?lara, emek?i mahallelerine kurulmas? t?m yerel y?netimlerin klasikle?en bir tutumudur. Adana B?y?k?ehir Belediyesi, s?n?fsal bir tutum ve ayr?mc? bir anlay??la hizmeti ?st ve orta s?n?flar?n ya?ad??? ?ehrin kuzeyine yaparken, insan sa?l???na zararl? pis kokular yayan bu tesisi, hi?bir hizmet yapmad??? ve ??teki? olarak g?rd??? Arap halk?n?n ya?ad??? mahalleye yapm??t?r.
Klimas? olmayan mahalleli, a??r? s?caklarda bir miktar rahatlamak i?in evlerinin dam?nda yat?yordu. Ancak birka? ayd?r ar?tma tesisinden yay?lan kokular, ak?amlar? halk?n d??ar?da oturmas?n? imkans?z hale getirdi. S?caklarda nefes almakta zorluk ?eken mahalleliler, dayan?lmaz pis kokular yayan tesisin kapat?lmas? konusunda kararl?l?klar?n? yap?lan eylemle g?sterdi. Eylem ?ncesinde mahalledeki Emek Gen?li?i ?yeleri ve mahalleli kad?nlar kap? kap? gezerek imza toplay?p mahalle sakinlerini eyleme ?a??rd?lar. Toplanan mahalleli harekete ge?ti?inde, bastonlara dayanarak y?r?yen ya?l? kad?nlar, bebek arabalar?yla gelen anneler ve ?ocuklardan olu?an her ya?tan mahalleli ?Temiz hava isteriz? sloganlar? ile ak?n ak?n y?r?y?? kortejine kat?ld?. ?ocuklar?n?n sa?l???ndan endi?e duyan kad?nlar y?r?y??te ?o?unlu?u olu?turuyordu. Mahalleli s?z konusu tesis faaliyete ge?tikten sonra s?k s?k hastaland?klar?n? dile getirdi.
Eyleme kat?l?m?n d?zeyi ve co?kusu tesisin kapat?laca??na ve m?cadelenin ba?ar?ya ula?aca??na herkesi inand?rd?. Halk?n sa?l???n? hi?e sayarak siyan?rle alt?n arayan tekellere kar?? kararl? bir ?ekilde m?cadele eden Bergama k?yl?lerinin ba?ar?s?n?, Akdeniz Mahallesi emek?ileri de ?rnek almal?d?r. Ancak bu d?zeyde bir kararl?l?k ve ?rg?tl?l?kle pis kokular yayan tesislerin kald?r?l?p belediyenin yol, park vb. hizmetleri ger?ekle?tirmesi sa?lanabilir.
Avukat Sevil Arac? EMEP Adana ?l Ba?kan?
www.evrensel.net