Harf?ili?in babas? ?ld?

Romen k?kenli Frans?z yazar Isidore Isou, 82 ya??nda hayata veda etti. Isou, Fransa 68?inde olduk?a etkili olan ?harf?ilik? ak?m?n?n kurucusuydu.29 Ocak 1925?te Romanya?da do?an Isidore Isou Goldstein, Paris?te hayat?n?...


Romen k?kenli Frans?z yazar Isidore Isou, 82 ya??nda hayata veda etti. Isou, Fransa 68?inde olduk?a etkili olan ?harf?ilik? ak?m?n?n kurucusuydu.
29 Ocak 1925?te Romanya?da do?an Isidore Isou Goldstein, Paris?te hayat?n? kaybetti. 2. D?nya Sava?? sonunda, 1946?da Paris?e yerle?en yazar, kendisini harf?i (letrist) olarak tan?ml?yordu. Edebi birim olarak s?zc??? ya da c?mleyi de?il, harfi ele almay? ?neriyordu. Ba?latt??? bu ak?m daha sonra harf?ilik (letrizm) ad?n? ald?. 1968 y?l?nda harf?ilik ve harf?ilik etkisinde yarat?lm?? eserler, Fransa?da b?y?k sayg? g?rerek taraftar toplamaya ba?lad?. Letrizm, 68 Ku?a?? taraf?ndan kullan?lan sembollerde, sloganlarda da kullan?lm??t?.
Sinema alan?nda da eserler veren Isou, bu daldaki g?r??lerini ?Sinemay? y?kt?m, ??nk? yoldan ge?ip gidenleri vurmaktan daha kolayd?? c?mlesiyle ifade etmesiyle biliniyor. ?lk filmi ?Bal??k ve Edebiyat ?zerine Tez?de g?r?nt? ve sesleri birbirine kar??t?ran Isou, film ?eridini yer yer kopar?p ?izerek ve bo? kareler kullanarak ?ayk?r? sinema? (cinema discrepant) olarak an?lan bir e?ilimi de ortaya ??karm?? oldu.
Harf?ilik nedir?
Harf?ilik ak?m?, harfleri, s?zc?kleri ya da benzer g?stergeleri bir y?zeysel kompozisyon icinde duzenleyerek estetik etki elde etmeyi ama?layan sanat anlay??? olarak tan?mlan?yor. Harf?iler, edebi birim olarak c?mleyi ya da s?zc??? de?il harfi ele almay? ?nerir.
Isou ve arkada?lar?, bu yolla da yeni bir ?iir ve yeni bir m?zik yazmay? ama?l?yordu. Isou?nun ?Harf olmayan ya da harf olmayacak hi?bir ?ey, tinsel olarak da var olamaz? c?mlesinde ifadesini bulan harf?ilik, edebiyat?n yan? s?ra sinemay?, dans?, m?zi?i ve resmi de etkilemi?tir. Fran?ois Dufrene, Maurice Lemaitre gibi ?airler bu ak?m?n ?nemli isimleridir. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net