?Vatanda?lar? su?lamak kolayc?l?k?

Kocaeli ?niversitesi (KO?) T?p Fak?ltesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Onur Hamzao?lu, ?Ankara, ?stanbul, ?zmir, Kocaeli ile di?er illerde suyu bitiren, iklim de?i?ikli?i de?il t?ketimdeki art?? ve plans?zl?kt?r? dedi.


Kocaeli ?niversitesi (KO?) T?p Fak?ltesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Onur Hamzao?lu, ?Ankara, ?stanbul, ?zmir, Kocaeli ile di?er illerde suyu bitiren, iklim de?i?ikli?i de?il t?ketimdeki art?? ve plans?zl?kt?r? dedi. Hamzao?lu, evlerde tasarruflu su kullanmayan vatanda?lar? su?laman?n da kolayc?l?k olaca??n? vurgulad?.
Hamzao?lu yapt??? a??klamada, T?rkiye?nin s?n?rl? ya??? alan ?lkelerden biri oldu?unu, ayn? zamanda da su kaynaklar?n?n iyi kullan?lamad???n? belirtti. Hamzao?lu, b?y?k?ehirlerin de park ve bah?elerde yapt?klar? d?zenlemelerde suya ?ok ihtiya? duyulan ?imlendirme ?al??malar?n? s?rd?rd?klerini s?yledi. Kentlerde yap?lan d?zenlemelerin y?zde 90??n? ?imlendirmenin olu?turdu?unu belirten Hamzao?lu, ?unlar? kaydetti: ?Bunun ekonomik ve sosyal y?n?n? de tart??mak gerekiyor, ancak bunu bir tarafa b?rak?rsak belediyelerin en b?y?k yanl???, ye?illendirme i?lerinde fazla su t?ketimine neden olan ?imlendirmenin kullan?lmas?d?r. Yuvac?k Baraj??ndaki suyun y?zde 10?u ?imlerin sulanmas?na harcan?yor. Su kaynaklar? s?n?rl? olan bir ?lkede ye?illendirmede ?imin kullan?lmas?, plans?zl?k ve projesizli?in, suyu y?netemediklerinin bir g?stergesidir. Ankara, ?stanbul, ?zmir ve Kocaeli ile di?er illerde suyu bitiren, iklim de?i?ikli?i de?il t?ketimdeki art?? ve plans?zl?kt?r. Belediyeler, kentleri ye?illendirirken su gereksinimi az olan bitkiler ve a?a?lar kullanmal?.?
Evde ?ok su t?ketilmez
Hamzao?lu, evlerdeki sular?n kullan?m?n?n da ?nemli oldu?una, ancak evlerde tasarruflu su kullanmayan vatanda?lar? su?laman?n da kolayc?l?k olaca??n? vurgulad?. Hamzao?lu, ?Evde ?ok su t?ketildi?ini s?ylemek ciddi bir yanl??l?k i?ermektedir. ?ncelikle kent y?neticilerinin kendi kulland?klar? suyu planlamalar? gerekiyor. Bunun en ?nemli aya?? park ve bah?elerde y?r?t?len ?al??malard?r? dedi. Hamzao?lu, altyap?dan kaynaklanan sorunlar nedeniyle de kentlerde ?ok b?y?k su ka?aklar?n?n oldu?unu, kay?p ve ka?a??n ?nlenmesi i?in bir an ?nce altyap?n?n d?zenli hale getirilmesi gerekti?ini s?zlerine ekledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net