E-postayla ya?mur duas? istiyorlar

?stanbul M?ft?s? Mustafa ?a?r?c?, ya?anan kurakl?k nedeniyle ya?mur duas? yap?lmas? i?in il ve il?e m?ft?l?klerine her hafta y?zlerce e-posta, faks, telefon, dilek?e ve y?z y?ze g?r??melerde talepler geldi?ini s?yledi.


?stanbul M?ft?s? Mustafa ?a?r?c?, ya?anan kurakl?k nedeniyle ya?mur duas? yap?lmas? i?in il ve il?e m?ft?l?klerine her hafta y?zlerce e-posta, faks, telefon, dilek?e ve y?z y?ze g?r??melerde talepler geldi?ini s?yledi.
?stanbul M?ft?s? Mustafa ?a?r?c?, ?Bize ula?an e-postalarda vatanda?lar, kurakl??a vurgu yaparak s?k?nt? ?ektiklerini ve m?ft?l?k olarak ya?mur duas? organize etmemizi istiyorlar. Her hafta birka? y?z ya?mur duas? talebi ula??yor" dedi.
Ya?mur duas?n?n adab?
?a?r?c?, "K?y?n ileri gelenleri, b?y?kleri, ya?l?lar? ya?mur duas?na karar verir. Dua ?nceden ilan edilir. K?s olanlar bar???r, ??nk? g?n?l d?nyalar?nda birlik ve beraberlik i?inde olmalar? gerekir. Darg?n olanlar bar??t?r?l?r, birbirleri ?zerinde hakk? olanlar m?mk?n ise ?denmek suretiyle veya helallik almak suretiyle kulluk bor?lar? ?denir, helalle?ilir. Duaya gidilirken masumiyetleri nedeniyle ?ocuklar ?nde bulunur. Di?er zamanlarda dua eller g??e a??k olarak yap?ld??? halde, ya?mur duas?nda ya?murun a?a?? inmesini sembolize etmek i?in eller yere do?ru a??l?r. Duan?n ard?ndan kurbanlar kesilerek ikram edilir" diye duan?n nas?l yap?lmas? gerekti?ini anlatt?. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net