??yi bir i? yap?yoruz ki engelleniyoruz?

?zmir?in Sel?uk il?esinin tarihi ve turistik k?y? ?irince?de bir Matematik k?y? kuruluyor.
10 y?ldan beri her yaz 1.5 ay boyunca ?lkenin de?i?ik bir b?lgesinde d?zenlenen Matematik Yaz Okullar? yerle?ik d?zene ge?iyor.


?zmir?in Sel?uk il?esinin tarihi ve turistik k?y? ?irince?de bir Matematik k?y? kuruluyor.
10 y?ldan beri her yaz 1.5 ay boyunca ?lkenin de?i?ik bir b?lgesinde d?zenlenen Matematik Yaz Okullar? yerle?ik d?zene ge?iyor.
Halen Bilgi ?niversitesi?nde Matematik B?l?m Ba?kan? olan, Nesin Vakf??n?n y?neticisi Ali Nesin?in, Nesin Vakf??na ait 10 d?n?m arazi ?zerinde in?a etmeye ba?lad??? yaz okulunda 40 dolay?nda ??renci bulunuyor.
Hem tatil hem matematik
?n?aat izni al?nmad??? gerek?esi ile binalar?n yap?m?n?n durdurulmas?n?n ve yap?lanlar?n da m?h?rlenmesinin ard?ndan ?ad?rlara ge?en gen?ler, derslerini de a?a?lar?n alt?nda s?rd?r?yor.
?lkenin de?i?ik b?lgelerinden gelen ??renciler, okulda birlikte ?al???yor, temizlik yap?yor, ?ama??rlar?n? y?k?yor ve y?zmek, ata binmek gibi de?i?ik aktivitelerde bulunuyorlar.
Matematik k?y?n?n i?leyi?i ile ilgili olarak g?r??t???m?z Ali Nesin, 10 y?l boyunca her yaz ?lkenin de?i?ik bir b?lgesinde 50-60 gen?le 1.5 ay s?relik yaz okullar? d?zenlediklerini ve bu okullarda gen?lerin hem tatillerini yap?p hem de matematik ??rendiklerini anlatt?.
Ancak gittikleri tatil b?lgelerinde g?r?lt? ve ba?ka nedenlerle sa?l?kl? ders yapamad?klar?n? ifade eden Nesin, iki y?l ?nce al?p Nesin Vakf??na ba???lad??? arazi ?zerinde bir okul yapmay? kararla?t?rd?klar?n? belirtiyor.
Yol i?in izin ba?vurusunda bulunduklar?n?, alt? ay-bir y?l gibi bir s?rede her ?eyin sonu?lanmas?n? beklerken yasalar?n de?i?ti?ini ifade eden Nesin, ya?ad?klar?n? ??yle dile getiriyor: ?AB uyum s?reci dolay?s?yla art?k eski koordinatlar kabul edilmiyor, uydu koordinatlar? gerekiyor. Bunun i?in de gerekli olan aletin gelmesi 50 bin YTL dediler. Daha ?nce b?yle bir ?ey yap?lmam??. Bu kadar paray? nas?l bulaca??z derken, ?3-4 ki?i birle?irseniz payla??rs?n?z 50 bin YTL?yi? dediler. ?? d?rt ki?i bulduk koordinatlar? ald?k.?
Bu zorlu engelin a??lmas? epey zaman gerektirmi? ve yaz okulunun ba?lama zaman? yakla??nca Ali Nesin, in?aata ba?lam??. B?t?n engelleme ?abalar?na kar??n pes etmediklerini de vurguluyor Nesin.
Bilen bilmeyene anlat?yor
??Burada e?itim yap?l?yor? deniyor. Do?rudur, hayat da bir e?itimdir. Burada bilen bilmeyenlere anlat?yor. Matemati?i payla??yoruz? diyen Nesin, yap?lmas? gereken b?rokratik i?lemleri yerine getireceklerini ve ama?lar?n? ger?ekle?tireceklerini belirtiyor. Nesin, ?Ne yap?yorum ki ben burada? Niye keyif ?atm?yorum? Bir ba?ka meslekta??m? g?stersinler, on y?ldan beri be? kuru? para almadan herhangi bir dalda ders veren. 12 y?l ?nce T?rkiye?ye geldi?im zaman bunun b?yle olaca??n? biliyordum. 38 ya??ndayd?m o zaman. ?Ben yeterince ald?m, art?k ba?kalar?na verece?im? demi?tim ve o g?nden beri de ?al???yorum? diyor.
D?nyada bir ilk /
Okul bitti?inde 100 ??rencilik bir kapasitesinin olaca??n? ve ilk??retimden en ?st derecede ara?t?rmaya kadar her t?rl? matematiksel projeye a??k olacaklar?n? ifade eden Nesin, ?Buraya k???k k???k birimler yap?lacak. ?? ara?t?rmac?, mesela aileleri ile birlikte gelecekler. Ekmek elden su g?lden ara?t?rma yapacaklar. Onlar ara?t?rma yaparken burada lise ??rencileri, orada ?niversite ??rencileri ders g?recek? diyor.
Bug?ne kadar d?nyada yap?lmam?? bir ?eyi hayata ge?ireceklerini ifade eden Nesin, s?zlerini ??yle noktal?yor: ?Her zaman oldu?u gibi yine engelleniyoruz. Bu da g?steriyor ki iyi bir i? yap?yoruz.? (?zmir/EVRENSEL)
Emine Uyar
www.evrensel.net