04 Ağustos 2007 04:00

Do?u?daki talepler

Do?u ve G?neydo?u Anadolu b?lgelerinde ?ift?ilerin beklentileri, k?ye d?n??, may?nl? arazilerin ?ift?iye tahsisi gibi farkl?l?klar g?steriyor. ??rnak Ziraat Odas? Ba?kan? Cengizhan Tatar, k?ylere tekrar geri d?n??lerin sa?lanmas? ...

Paylaş

Do?u ve G?neydo?u Anadolu b?lgelerinde ?ift?ilerin beklentileri, k?ye d?n??, may?nl? arazilerin ?ift?iye tahsisi gibi farkl?l?klar g?steriyor. ??rnak Ziraat Odas? Ba?kan? Cengizhan Tatar, k?ylere tekrar geri d?n??lerin sa?lanmas? gerekti?ini s?yledi. Tatar, Van-??rnak karayolunun tamamlanmas?, ?ift?i e?itimine daha fazla ?nem verilmesi, mera ?al??malar?n?n h?zland?r?lmas?n?n da beklentileri aras?nda oldu?unu ifade ediyor.
Siirt Ziraat Odas? Ba?kan? G?nd?z Tan?, b?lge i?in ?ok ?nemli olan f?st?k??l???n geli?tirilmesi i?in ciddi bir destek beklediklerini s?yl?yor.
Mardin Ziraat Odas? Ba?kan? Malik ?zkan, b?lge ?ift?isinin GAP suyunu kurtar?c? olarak bekledi?ini, su olmadan ?r?n ?e?itlili?inin olamayaca??n? belirterek, Mardin genelinde 4 bin ka?ak su kuyusunun bulundu?unu ?ne s?rd?. ?zkan, kurakl???n da tar?m sigortas? kapsam?na al?nmas?n? istediklerini ifade ederek, organik tar?m konusunda destek beklediklerini anlat?yor.
T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i 6. B?lge ve ?anl?urfa Ziraat Odas? Ba?kan? Halil Dolap, T?rkiye?de ?retilen pamu?un yakla??k y?zde 30?unun, hububat?n ise ?nemli bir k?sm?n?n ?anl?urfa?da ?retildi?ine i?aret ederek ?unlar? s?yl?yor: ??Yeni d?nemde ?ift?ilerin sorunlar?n? birebir dinleyen bir h?k?met bekliyoruz. Biz ?ift?iler, bu ?lkenin kalk?nabilmesi i?in hammadde ?retiyoruz. Yeni kabineden umutluyuz. ?ift?iler, se?im d?nemi ?zerine d??eni yapt?. ?imdi s?ra h?k?mette. Bu sekt?r hak etti?i eme?in kar??l???n? bekliyor.??
I?d?r Ziraat Odas? Ba?kan? T?lay I??k, yeni h?k?metten ?ekerpancar?na uygulanan kotan?n kald?r?lmas?n? beklediklerini ifade etti. I??k, ???ekerpancar?na d???k taban fiyat verilmesi ?ift?iyi ma?dur etmi?tir. Ya ?ekerpancar?na uygulanan kota kald?r?lmal? ya da y?ksek taban fiyat verilmelidir?? diyor. Kurulacak yeni h?k?metin, tar?m politikas?n? ziraat odalar?yla birlikte belirlemesini istiyor.
Ardahan Ziraat Odas? Ba?kan? Latif?ah Sural da b?lgenin ge?im kayna??n?n hayvanc?l??a dayand???n? belirterek, ??Yeni h?k?metten hayvanc?l?kla ilgili sorunlar?n ??z?m?n? bekliyoruz?? diyor. Hayvanc?l???n geli?tirilmesi i?in b?lgesel te?vikler ??kar?lmas? gerekti?ini kaydeden Sural, ??Hayvanc?l???n istenen noktaya gelmesi ve canlanmas? b?lgesel te?viklere ba?l?. 9 ay k?? alt?nda olan bir ili ba?ka bir ille ayn? tutmak do?ru de?il. ?u an b?lge hayvanc?l??? ciddi s?k?nt?lar i?indedir?? diye konu?uyor.
Kilis Ziraat Odas? Ba?kan? Abdullah ?elik ise may?nl? arazilerin may?ndan temizlenerek topraks?z ?ift?ilere verilmesi gerekti?ini s?yledi.
(EKONOM? SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Nazl? Il?cak da Sabah?ta

SONRAKİ HABER

AKP'den akıl almaz itiraz: KHK'liler oy kullandı, seçim iptal edilsin

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa