L?bnan?da cumhurba?kanl??? provas?

Ge?en yazki ?srail sald?r?lar?n?n ard?ndan girdi?i siyasi krizi bir t?rl? atamayan L?bnan?da yakla?an cumhurba?kanl??? se?imi i?in g?sterge olarak kabul edilen tart??mal? ara se?im, ba?kent Beyrut ve kuzeydo?udaki Metn b?lgesinde yap?ld?.


Ge?en yazki ?srail sald?r?lar?n?n ard?ndan girdi?i siyasi krizi bir t?rl? atamayan L?bnan?da yakla?an cumhurba?kanl??? se?imi i?in g?sterge olarak kabul edilen tart??mal? ara se?im, ba?kent Beyrut ve kuzeydo?udaki Metn b?lgesinde yap?ld?.
Se?imin, Metn?deki aya??nda Hizbullah destekli muhalefet aday? zaferle ??karken, Beyrut?ta ise h?k?met destekli aday kazand?. Beyrut?un kuzeyinde, H?ristiyanlar?n ?o?unlukta oldu?u Metn?deki se?imi, Hizbullah??n m?ttefiki H?ristiyan muhalefet lideri General Michel Aun?un destekledi?i Camille Huri kazan?rken, Beyrut?un bat?s?ndaki se?im b?lgesinde ise se?imden ABD yanl?s? Fuad Sinyora h?k?metinin aday? M. Emin ?tani a??k ara ?nde ??kt?.
Pop?lerlik testi
Se?imler, ge?en aylarda ?ld?r?len Suriye kar??t? olan eski bakanlar Pierre Cemayel ile Velid Eido?nun haleflerini belirlemek i?in yap?lm??t?. Se?imler ayn? zamanda yakla?an Cumhurba?kanl??? i?in ?pop?lerlik testi? olarak yorumlan?yor.
L?bnan Anayasas??na g?re Cumhurba?kanl??? makam? Maruni H?ristiyanlara ait.
Bu koltu?un adaylar? aras?nda, Beyrut?un kuzeyindeki se?imde galip ??kan Camille Huri?yi destekleyen Hizbullah??n m?ttefiki H?ristiyan muhalefet lideri General Michel Aun ile se?imlere Huri?nin kar??s?nda kat?lan ve az bir farkla yenilgiye u?rayan eski Cumhurba?kan? Emin Cemayel de bulunuyor. Huri?nin ?yesi oldu?u H?r Demokratik Hareket, ?ii Hizbullah hareketi ile ittifak i?inde.
Bu arada Emin Cemayel, se?im sonucunu uzun s?re kabul etmedi ve usuls?zl?k yap?ld??? su?lamas?yla baz? noktalarda se?imin tekrarlanmas?n? istedi. Bu nedenle gece gergin bir ortamda ge?ti. Y?zlerce asker iki grup aras?nda tampon olu?turdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ??i?leri Bakanl???, sonucun Huri?den yana oldu?unu duyurdu.
Falanjist Parti lideri Pierre Cemayel, ge?en y?l kas?mda, Velid Eido ise ge?en ay ?ld?r?lm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net