?stanbul?a Melen takviyesi

?stanbul?un su sorununu ortadan kald?raca?? s?ylenen Melen Suyu Projesi, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba? taraf?ndan bas?na tan?t?ld?. Topba?, Melen suyunun 20 Ekim 2007 tarihinde ?merli Baraj??na su vermeye ba?layaca??n? s?yledi.


?stanbul?un su sorununu ortadan kald?raca?? s?ylenen Melen Suyu Projesi, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba? taraf?ndan bas?na tan?t?ld?. Topba?, Melen suyunun 20 Ekim 2007 tarihinde ?merli Baraj??na su vermeye ba?layaca??n? s?yledi.
Sakarya?n?n Kocaali il?esi Ortak?y beldesinde bulunan Melen ?ay? Su Toplama ve Pompa ?stasyonu yerinde gazetecilere a??klama yapan Topba?, Melen Suyu Projesi?nin ?stanbul?un su ihtiyac?n? kar??layabilecek d?zeyde oldu?unu ve kurumas?n?n imkans?z oldu?unu iddia etti. Melen Suyu Projesi?nin 4 etaptan olu?tu?unu belirten Topba?, ilk etab?n 20 Ekim 2007 tarihinde saat 16.59?da bitece?ini ve ?merli Baraj??na su verilmeye ba?lanaca??n? s?yledi. Do?al kaynaklar?n israf edilmemesi gerekti?ini vurgulayan Topba?, suya yap?lacak olan zamma da de?inerek ?DS??nin bizden zam talebi var. Eyl?l ay?ndaki meclis toplant?m?zda zam oran? ?nerisinde bulunacaklar. Vatanda?lar?m?z?n tasarruf yapmalar?n? sa?lamak i?in bu oranlar? inceleyece?iz? ?eklinde konu?tu. Melen suyunun Anadolu yakas?ndan Avrupa?ya ge?i?ini sa?lamak i?in d??enmesi gereken boru hatt?n?n ihalesinin yap?ld???n? belirten Topba?, projeyi 2010 y?l?nda bitireceklerini dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net