?anl?urfa?n?n tarihi ?a??k hava m?zesi? ile tan?t?lacak

?anl?urfa ?l K?lt?r ve Turizm M?d?rl???, kentin tarihini yerli ve yabanc? turistlere tan?tmak amac?yla ?l M?d?rl??? K?lt?r Bah?esi?ni a??k hava m?zesine d?n??t?r?yor.


?anl?urfa ?l K?lt?r ve Turizm M?d?rl???, kentin tarihini yerli ve yabanc? turistlere tan?tmak amac?yla ?l M?d?rl??? K?lt?r Bah?esi?ni a??k hava m?zesine d?n??t?r?yor.
?anl?urfa ?l K?lt?r ve Turizm M?d?rl???, ?anl?urfa?n?n 11 bin 500 y?ll?k tarihini yerli ve yabanc? turistlere tan?tmak amac?yla ?l K?lt?r M?d?rl??? K?lt?r Bah?esi?ni a??k hava m?zesine d?n??t?r?yor. Yakla??k bir ay ?nce ba?layan ?al??malar kapsam?nda, K?lt?r Bah?esi?nin ?anl?urfa ta??ndan yap?lan 4 metrekare uzunlu?undaki koruma duvarlar?na 11 heykelden olu?an r?lyefler i?leniyor. Ayr?ca duvar kemerlerine kaybolan, k?r?lan ve m?zede h?l? sakl? bulunan ?anl?urfa mozaiklerinin imitasyonu i?leniyor. M?zik dinletisi, tiyatro gibi sosyal ve k?lt?rel etkinliklerin yap?lmas? i?in minyat?r sahnenin de kurulaca?? bah?ede, sahne duvarlar?na ise Harran ?niversitesi, ?anl?urfa Kalesi, Bal?kl? G?l ve Harran K?mbet Evleri?nin r?lyefleri yap?lacak.
?al??malarda yer alan Heykelt?ra? Adil Cihanbeyli, ?al??malarda ?zellikle ?anl?urfa ta??n? kulland?klar?n?, bu ta??n i?leme s?ras?nda yumu?ak ve kolay oldu?unu belirterek, ??anl?urfa ta?? zaman ge?tik?e hava ve g?ne? temas? ile gittik?e sertle?iyor? dedi. Cihanbeyli, bu ?al??ma ile kaybolan, k?r?lan ve m?zelerde saklanan, ancak yeterince tan?t?m? yap?lamayan eserlerin tekrar canland?r?laca??n? s?yledi. (?anl?urfa/D?HA)
M. Ali Erta?
www.evrensel.net