10 Ağustos 2007 00:00

Munzur ge? ba?lad?

Yedinci Munzur K?lt?r ve Do?a Festivali yap?lan kimlik kontrolleri nedeniyle ge? ba?lad?.

Paylaş

Yedinci Munzur K?lt?r ve Do?a Festivali yap?lan kimlik kontrolleri nedeniyle ge? ba?lad?. ?evre illerden takviye polis kuvvetlerinin de geldi?i Tunceli?de Pertek giri? ve ??k??lar?nda yap?lan kimlik kontrolleri nedeniyle festival program? ??leden sonra ancak ba?layabildi.
Pertek giri?inde jandarma taraf?ndan kimlik kontrolleri yap?l?rken, il?e ??k???nda ise polis kontrol yapt?. Festivale kat?lmak i?in il d???ndan gelenler ile Ankara?dan gelen bisiklet?iler ?ehir merkezinde Tuncelililer taraf?ndan kar??land?lar. Yer Alt? ?ar?? ?st??nde Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil, ?l Valisi Mustafa Yaman, ?l Emniyet M?d?r? Osman ?zt?rk, DTP E? Ba?kanvekili Selma Irmak, EMEP ve DTP il ba?kanlar? yan? s?ra ilde bulunan demokratik kitle ?rg?tleri ve sendika y?neticilerinin de kat?l?m?yla, Tunceli halk? Munzur Nehri ?zerinde kurulu bulunan Mavi K?pr? yan?na kadar y?r?d?. Burada festival i?in haz?rlanan me?aleler yak?ld?. ?lk konu?may? yapan belediye ba?kan? Song?l Erol Abdil, festivalin i?eri?i hakk?nda bilgi verdi. Halk?n festivali sahiplendi?ini belirten Abdil, ?Halk Munzur?un ?zg?r akmas?n? sa?layacak? dedi. Halk?n bu duyguya sahip oldu?unu ifade eden Abdil, festivale kat?lanlara te?ekk?r etti. Vali Mustafa Yaman, festivalin dostluk, karde?lik ve huzur ortam?na vesile olmas?n? istedi. Yap?lan konu?malar?n ard?ndan m?zik dinletisi ile a??l?? program? tamamland?.
Festivalde bug?n
Munzur Festivali?nin bug?nk? program? ise, sabah 10.30?da Mehmet ?etin, Fatma Savc? ve Hicri ?zg?ren?in kat?laca?? ?iir dinletisi ile ba?l?yor. G?n?n paneli ise, ?K?resel Is?nma, Ekoloji ve Munzur? ba?l???n? ta??yor. Kat?l?mc?lar ?air-Yazar Tevfik Ta?, Ye?iller E? S?zc?s? Bilge Contepe, Hasankeyfi Ya?atma Giri?imi Koordinat?r? Diren ?zkan, moderat?r ise TUDEF?ten Hasan ?en. Panel 15.30?da Belediye Konferans Salonu?nda ba?layacak. Programda bolca m?zik de var. Munzur sahnesinde Ayfer Zelal ikilisi ile Metin Kahraman, Stadyum?da ise Burhan Berken, Grup Munzur ve ?zlem ?zdil dinleyicilerle bulu?acak. (Tunceli/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Mahalleden bir k?lt?r ???l???

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa