Mektuba el koymak insan haklar? ihlalidir

Tekirda? 2 No?lu F Tipi Cezaevi?nden Evrensel ?al??anlar?na ve okurlar?na selamlar?m? g?nderiyorum.


Tekirda? 2 No?lu F Tipi Cezaevi?nden Evrensel ?al??anlar?na ve okurlar?na selamlar?m? g?nderiyorum. Daha ?nce bu k??eye bir?ok faks yaz?p g?ndermi?tim. Ancak birka? g?n sonra bu fakslar?ma el konuldu?una dair disiplin kurulu karar? geldi. Bu fakslar?mda 13 ve 15 Haziran 2007 tarihlerinde revire muayene ama?l? gitti?imde iki kere sald?r?ya u?rad???m? ve i?kence g?rd???m? yazm??t?m. Revirde sald?r? ve i?kence ancak F tipi hapishane ger?e?i d???n?ld???nde yerine oturabilir.
U?rad???m bu sald?r?lar? anlatm??t?m. Ayn? ?ekilde ?a?da? Hukuk?ular Derne?i ve ?al??an? bulundu?um Sar?gazi Temel Haklar ve ?zg?rl?kler Derne?i?ne g?nderdi?im benzeri i?erikteki faks ve mektuplar?ma el kondu. ?imdi bu yazd???m faks?n ak?beti ne olacak belli de?il.
Hem sald?r?-i?kence yap?l?yor hem de duyulmas? istenmiyor. B?yle bir keyfilik ve hukuksuzluk...
El koyma gerek?esi ise ??yle; kurumun asayi? ve g?venli?ini tehlikeye d???rmek, ceza infaz kurumu idaresi ve g?revlilerini hedef g?stermek, kurumu karalay?c? yalan yanl?? ibareler ve as?ls?z iddialarla ki?i veya kurulu?lar? pani?e y?neltmek. Sald?r?ya u?ruyorum ciddi yaralar al?yorum. Bunlar? kamuoyuna iletmem bu gerek?elerle engelleniyor. ?te yandan A?HM, Sincan F Tipi?nde ayn? gerek?elerle bir mektuba el konman?n Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?nin yaz??ma hakk?na sayg? karar?na ili?kin 8. maddesinin ihlali olarak karara ba?lad?. Bu a??dan da bak?ld???nda mektup imha kararlar?n?n keyfiyeti ve hukuksuzlu?u a??kt?r.
Bulundu?um Tekirda? 2 No?lu F Tipi Hapishanesi?nde 45/1 say?l? Adalet Bakanl??? genelgesi yine ayn? keyfiyet ile uygulanm?yor. Sanki F tipi hapishane idareleri Adalet Bakanl????na ba?l? de?il. Bu keyfiyetlerin, hukuksuzluklar?n ana zemini tecritte bir gedik a?an genelgenin uygulanmas? ve tecritin kald?r?lmas? noktas?nda kamuoyunu duyarl? olmaya ?a??r?yorum.
Okurlar?n?za ve size selamlar?m?z? g?nderiyorum.
Kemal Avc? Tekirda? 2 No?lu F Tipi Hapishanesi
www.evrensel.net