Dan??man yaz?s? medyay? kar??t?rd?

Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n dan??man?n?n yazd??? san?lan yaz?lar, gazete sayfalar?nda ilgin? bir tart??ma ba?latt?.


Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n dan??man?n?n yazd??? san?lan yaz?lar, gazete sayfalar?nda ilgin? bir tart??ma ba?latt?. Yeni ?afak?ta takma isimle yaz?lan yaz? Abdullah G?l??n aday olmamas?ndan yana bir yorum yap?nca H?rriyet ile Milliyet?e man?et oldu. D?n ise ayn? yazar, tersini s?yledi.
Yeni ?afak?ta Yasin Do?an imzas?yla yay?nlanan yaz?lar?n yazar?n?n Ba?bakan Erdo?an??n dan??man? Yal??n Akdo?an oldu?unu ortaya ??karan, Yeni ?afak??n eski genel yay?n y?netmeni Ahmet Ta?getiren oldu. Ta?getiren, ?www.internethaber.com? sitesindeki k??esinde bunu ortaya at?nca, yaz? bir anda medyan?n g?ndemine d??t?. ??nk?, Akdo?an??n k??esinde AKP?nin se?im ba?ar?s?ndaki ana etkenin ?istikrar aray???? oldu?u vurgulan?yor ve ?Sebep K??k de?il? deniyordu. Akdo?an ??yle yazm??t?: ?AK Parti?nin ald??? oylar?n tamam?n? Cumhurba?kanl??? s?recindeki olaylara bir tepki olarak g?rmek haks?zl?k olur... Bu kitlenin duyarl?l??? AK Parti?nin yapt??? oy patlamas?n?n as?l sebebi olamaz. Ancak da??lan y?zde 34??n yeniden bir araya gelmesi olabilir. (...) AK Parti?nin ?n?m?zdeki d?nemde sergileyece?i tutumun, eylem ve s?ylemlerin asgari ?art? bu istikrar beklentisini g?zetmek olmal?d?r. Bunun do?al sonucu ise sorumlu, duyarl? ve uzla?mac? bir tav?r i?inde olmakt?r. Yani ba?c?yla u?ra?mak yerine ?z?m yemeye ?al??mak.?
Tart??ma ??k?nca de?i?tirdi
H?rriyet, bu yaz?y? d?n att??? ?G?l?e mesaj dan??mandan? man?etinde haberle?tirdi. Milliyet ise ?Dan??man?n sat?rlar?? yorumunu yapt?.
Yine d?n, Ankara kulislerindeki tart??may? g?zeten ?Yasin Do?an?, Yeni ?afak?ta bir ba?ka yaz? yazd?. Yorumlar? ??Niyet okuyuculuk?tan b?kt?k? ba?l??? alt?nda de?erlendiren Akdo?an, yaz?s?ndan ?G?l Cumhurba?kan? olmamal?? anlam?n?n ??kar?lmamas?n? istedi. Akdo?an oldu?u san?lan yazar, ??yle dedi: ?Cumhurba?kan? kim olursa olsun h?k?met istikrar? g?zetecek bir politika izlemelidir, ??nk? ?n?nde 5 y?l vard?r ve i? yapmak i?in krizden uzak durmak iktidar olarak onun i?ine gelen durumdur. Muhalefet ise ilk g?nden krizler ??kararak h?k?metin ?nemli icraatlar yapmas?n? engellemek, erken se?ime zorlamak isteyecektir.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net