Gecekonducu, AKP Genel Merkezine yakla?t?r?lmad?

Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in, Dikmen Vadisi?ndeki uygulamalar?n? protesto etmek isteyen gecekonducular, AKP Genel Merkezine yakla?t?r?lmad?lar.


Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in, Dikmen Vadisi?ndeki uygulamalar?n? protesto etmek isteyen gecekonducular, AKP Genel Merkezine yakla?t?r?lmad?lar.
Gecekondular?n eylemi i?in d?n Ankara polisi seferber oldu. Dikmen Vadisini ve AKP binas?n?n etraf?ndaki t?m yollar?n? ?evreleyen polis, vadi halk?n?n yaln?zca bir otob?sle gelmesine izin verdi. Polis arabalar? e?li?inde AKP binas?n?n ?n?ne getirilen gecekonducular, binan?n 400 metre uza??nda tutuldular. ?Konducuya de?il, Melih?e barikat? slogan?yla polisin tutumunu protesto eden gecekonducular, haklar?n? almak i?in AKP?nin ?n?ne geldiklerini s?ylediler. G?k?ek?in ?nceki g?n yine vadiye tebligat g?ndererek, 130 ki?inin evinin ka?ak oldu?unu ve 15 g?n i?inde bo?alt?lmas?n? istedi?ini s?yleyen vadi halk?, haklar?n? alana kadar evlerini terk etmeyeceklerini dile getirdeler. G?k?ek?in uygulamalar?n? ve herkesin de buna sessiz kalmas?na tepki g?steren Dikmenliler, ?Ba?bakan, cesaret edip, G?k?ek?i aras?n, ?Sen vatanda?a neler yap?yorsun?? diye bir sorsun dediler. Belediyenin yaz g?n?nde t?m Ankaral?lar? susuz b?rakmas?n? da k?nayan gecekonducular, G?k?ek?i istifaya davet ettiler.
Mahallelinin s?zc?s? Tar?k ?al??kan, AKP?nin halka kar?? politika yapmas?n? ele?tirdi. Onlar?n polisi, askeri, tank?, t?fe?i varsa, halk?n da g?c? oldu?una dikkat ?eken ?al??kan, vadide ya?anacak herhangi bir olaydan G?k?ek?in sorumlu oldu?una i?aret etti. ?srail?in L?bnan?a, Amerika?n?n Irak?a yapt???n?, G?k?ek?in de evlerini i?gal etmeye ?al??arak kendilerine yapt???n? dile getiren ?al??kan, evlerine uzanan elleri k?racaklar?n? s?yledi.
M?zeyyen Kesimci ise ?Madem evlerimizi y?kacaklard?, neden bize o zaman izin verdiler? Devlet bu kadar aciz mi?? diye sordu. G?k?ek?in kendilerini ?ter?rist? ilan etmesine tepki g?steren Ali ?enol da Ba?bakan??n, G?k?ek?i arayarak, ?Sen nas?l vatanda??na ter?rist dersin? diye sormas?n? istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net