Deri-???te aday ?ok

Deri-???in 29. Ola?an Genel Kurulu d?n de se?im g?ndemi ile devam etti.


Deri-???in 29. Ola?an Genel Kurulu d?n de se?im g?ndemi ile devam etti. Genel ba?kanl?k i?in Musa Servi ile Bayram Ate?o?lu aday olurken, di?er y?netim kurullar? i?in ?? liste yer ald?. Musa Servi?nin d???nda Yusuf G?k?e ve Hasan Sonkaya genel sekreterlik ve y?netim kurulu ?yelikleri i?in liste ??kartt?. Genel Kurul?da genel ba?kan vekilli?i g?revi kald?r?l?rken, genel sekreter ayn? zamanda te?kilatlanma sekreteri olarak g?rev yapacak.
Genel Kurul?un ?nceki g?n ??leden sonra yap?lan b?l?m?nde t?z?k de?i?ikli?i ve raporlar?n okunmas?n?n yan? s?ra adaylar ve delegeler s?z alarak konu?malar yapt?lar. Tuzla ?ubesinin, iki profesyonel i?in gerekli olan ?ye say?s?n?n 1500?den 800?e d???r?lmesini istemesi tart??malara neden oldu.
?orlu pilot b?lge olmal?
Genel kurulda s?z alan adaylar birbirlerinin ?al??malar?n? ele?tirirken, delegeler ise gereksiz tart??malar?n bir tarafa b?rak?l?p sendikan?n b?y?t?lmesi i?in ?al???lmas? gerekti?ini dile getirdiler. Sendikan?n m?cadele merkezi olmas? i?in ?al??malar?n yeniden d?zenlenmesi gerekti?ine vurgu yapan delegeler, ?orlu?nun, pilot b?lge olarak se?ilmesi talep edildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net