Uluslararas? toplum tecriti sorguluyor

Uluslararas? toplum, Filistin?de Gazze ?eridi?nin kontrol?n? elinde bulunduran Hamas?a y?nelik ambargoyu sorgulamaya ba?lad?.


Uluslararas? toplum, Filistin?de Gazze ?eridi?nin kontrol?n? elinde bulunduran Hamas?a y?nelik ambargoyu sorgulamaya ba?lad?.
?ngiliz parlamenterlerce haz?rlanan bir raporda, ?ngiltere?nin ve uluslararas? toplumun Hamas ile g?r??memesinin yarardan ?ok zarar verdi?i ifade edilirken, ?talya Ba?bakan? Romano Prodi ise Hamas?a siyasi olarak geli?mesi i?in yard?m edilmesi gerekti?ini s?yledi. S?z konusu rapor ve a??klama, iki ba?l? Filistin?de Hamas?a kar?? El Fetih?i destekleyen ABD ile ?srail?i k?zd?racak gibi g?r?n?yor.
Londra?ya k?nama
?ngiltere Avam Kamaras? D?? ?li?kiler Komitesi taraf?ndan haz?rlanan raporda, ??nce Bat? ?eria? siyasetini izlemenin bar??? daha da tehlikeye sokaca?? kaydedildi.
Raporda, ?ngiliz h?k?metinin Hamas ile ba?lant? kurman?n yollar?n? acilen ele almas? gerekti?i ifade edilirken, boykot nedeniyle Londra y?netimi de k?nand?. Raporda, L?bnan?daki Hizbullah ve M?s?r?daki M?sl?man Karde?ler ?rg?tleri ile de diyalog kurulmas? ?nerilirken, Suriye ve ?ran??n ?b?lgesel nuf?zlar? da g?z ?n?ne al?narak? bu ?lkelerle de ili?kiye ge?ilmesi gerekti?inin alt? ?izildi.
?te yandan ?talya Ba?bakan? Romano Prodi de ?nceki g?n bir konferansta yapt??? konu?mada, ?Hamas mevcuttur. Karma??k bir yap?d?r. De?i?mesine yard?mc? olmal?y?z? derken, Hamas ile dialog istedi.
Bu arada ?srail, Filistin, ?rd?n ve Japonya d??i?leri bakanlar?, b?lgeyle ilgili bir kalk?nma projesini g?r??mek ?zere Filistin?deki Bat? ?eria?n?n Eriha kentinde yar?n bir araya gelecekler. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net