?TV art???na yarg? ?dur? dedi

?zel T?ketim Vergisi?nde (?TV) t?keticiler lehine sonu?lanan davaya ili?kin T?keticiyi Koruma Derne?i (T?KODER), Kad?k?y?deki dernek binas?nda bas?n toplant?s? yapt?.


?zel T?ketim Vergisi?nde (?TV) t?keticiler lehine sonu?lanan davaya ili?kin T?keticiyi Koruma Derne?i (T?KODER), Kad?k?y?deki dernek binas?nda bas?n toplant?s? yapt?.
Dan??tay 7. Dairesi T?KODER?in a?t??? davay? kabul ederek, AKP H?k?meti?nin ?zel T?ketim Vergisi oranlar?n? y?zde 20?ye ??karan 24.04.2005 g?n ve 25797 say?l? Resmi Gazete?de yay?nlanarak y?r?rl??e giren Bakanlar Kurulu karar?n? oy birli?i ile iptal etti. Davaya konu olan d?zenleme, b?t?e hedeflerinin ger?ekle?mesi amac?yla say?l? listede yer alan ve yayg?n kullan?ma sahip olmayan baz? t?ketim mallar? i?in ?TV oran?n? y?zde 20 olarak belirlemi?ti. T?KODER, s?z konusu d?zenlemenin Anayasa?n?n ?Vergi ?devi? ba?l???nda verdi?i yetkinin amac? d???nda kullan?lmas? anlam?na geldi?ini belirterek iptalini istemi?ti.
Dolayl? vergilerin t?m t?keticilerin sat?n ald?klar? mal veya hizmetler i?in ?dedikleri KDV, ?TV gibi vergiler oldu?unu s?yleyen T?KODER Genel Sekreteri Firdevs Koro?lu, dolayl? vergilerin en adaletsiz vergiler oldu?unu belirtti. Koro?lu, dolayl? vergileri gelir d?zeyi ne olursa olsun t?m t?keticilerin ayn? miktarda ?dedikleri, asgari ?cretliden de holding patronundan da ayn? miktarda al?nd??? i?in adaletsizli?e yol a?t???n? vurgulad?. ?Uygulanan yanl?? vergi politikalar?, vergide adaleti sa?layamamaktad?r. B?t?n d?nyada her y?l dolayl? vergilerin pay? azalmakta, di?er ?lkeler kazan?tan-servetten al?nan vergiyi art?rmaktad?r? diyen Koro?lu, ?lkemizde ise dolayl? verginin, vergi gelirleri i?indeki pay?n?n s?rekli?i artt???na dikkat ?ekti.
Dolayl? verginin ayn? zamanda kay?t d???l???n bir nedeni oldu?unu belirten Koro?lu, ?Resmi a??klamalara g?re 90 milyar YTL kay?t d???nda hi?bir vergi ?denmeden direkt ka?ak??n?n cebine girmektedir? dedi. H?k?mete d??en g?revin t?ketici aleyhine politikalardan vazge?mesi ve vergi adaleti sa?layacak d?zenlemeleri Meclis?e getirmesi oldu?unu vurgulayan Koro?lu, her haks?z ve hukuksuz uygulamaya kar?? ??kmaya devam edeceklerini belirtti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net