Hindistan da 60??n? kutlad?

Pakistan??n ard?ndan Hindistan da ?ngiliz idaresinden kurtulu?unun 60. y?l d?n?m?n? kutlad?.


Pakistan??n ard?ndan Hindistan da ?ngiliz idaresinden kurtulu?unun 60. y?l d?n?m?n? kutlad?. ?ngiliz idaresinden ayn? tarihte kurtulan, ancak dini gerek?eler nedeniyle kanl? ?at??malar sonucunda ayr?lan Hindistan ile Pakistan??n, kurulu? g?nlerini bile ayr? ayr? kutlamalar? dikkat ?ekti.
Hindistan?da bir?ok ki?i ba??ms?zl???n 60. y?l?n?, ?lkesinin art?k belli bir g?c? temsil etmesinden duydu?u memnuniyetle kutlarken, ?lkedeki yoksullu?un had safhada olmas? ise ??n?ne ge?ilemeyen b?y?me?ye g?lge d???r?yor. D?nyan?n en kalabal?k ?lkelerinden Hindistan?da 1.1 milyar ki?inin ??te biri, g?nde bir dolardan az para kazan?yor. ?lkede g?rmezlikten gelinen yoksul ?o?unluk, Ba?bakan Mahatma Singh?in de konu?mas?nda yer buldu. Olduk?a s?k? g?venlik ?nlemleri alt?nda konu?an Singh, ?Gandi?nin ?zg?r Hindistan r?yas?, ancak yoksulluktan kurtuldu?umuzda tam olarak ger?ekle?mi? olacakt?r? diye konu?tu. Ba?bakan?n bu konu?mas?na benzer bir konu?ma, ?lkenin ilk kad?n cumhurba?kan? Pratiba Patil?den de geldi.
Kutlamalar s?rerken ?lkede son derece geni? g?venlik ?nlemlerinin al?nd??? belirtildi. Bunun nedeninin muhtemel militan sald?r?lar?ndan korkulmas? oldu?u ifade ediliyor.
Hindistan, ?ngilizlerin b?lgeyi terk etmesinin ard?ndan 1947 y?l?nda Pakistan ile birlikte ba??ms?zl???n? ilan etti. Ancak Hindistan ile Pakistan aras?ndaki kanl? ?at??malar, ba??ms?zl?klar?n?n ilan?ndan sonra da devam etti ve iki ?lke, Ke?mir ?zerinde hak iddialar?ndan kaynaklanmak ?zere 3 kez sava?t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net