Fotoğraf: Evrensel

?zmirlinin sa?l??? tehlikede

?zmir Sa?l?k Platformu, yakla??k 3 ay ?nce ge?ilen aile hekimli?i uygulamas? nedeniyle ?zmir halk?n?n sa?l???n?n tehlikede oldu?unu a??klad?


?zmir Sa?l?k Platformu, yakla??k 3 ay ?nce ge?ilen aile hekimli?i uygulamas? nedeniyle ?zmir halk?n?n sa?l???n?n tehlikede oldu?unu a??klad?. Bas?n toplant?s?nda konu?an Pratisyen Hekimlik Derne?i ?zmir ?ube Ba?kan? Hasan De?irmenci, birinci basamak sa?l?k hizmetlerinin koruyucu ve tedavi edici hizmetleri kapsamas? nedeniyle geni? bir hizmet alan? oldu?unun alt?n? ?izerek, bu konudaki de?erlendirmelerini belirli alanlara b?lerek kamuoyu ile payla?acaklar?n? s?yledi.
?A??lamada tam bir kaos var?
?lk de?erlendirmelerini ?ba????klama? hizmetleri ile ilgili yapmak istediklerini aktaran De?irmenci, ba????klama yani a??lama hizmetlerinin, gebe, bebek, ?ocuk ve risk alt?ndaki t?m halk?n bula??c? hastal?klardan korunmas?n?n en etkin ve ucuz yolu oldu?unu belirtti. Aile hekimli?i pilot uygulamas? ?ncesi, sa?l?k ocaklar?nda saha gezileri ile tespit edilen gebelere, bebeklere ve ?ocuklara ulusal Geni?letilmi? Ba????klama Program??n?n ?ncelikli hizmet olarak sunuldu?unu hat?rlatan De?irmenci, ba????klama hizmetlerinde de tam bir kaosun h?k?m s?rd???n? s?yledi. De?irmenci ??yle konu?tu: ?Saha ?al??mas? hemen hi? yap?lmad???ndan gebe-bebek tespitleri yap?lamamaktad?r. Korkumuz odur ki, bu deri kapl? koltuklarda bir s?re sonra a?? ile korunabilen hastal?klara yakalanm??, ?lkemizden sa?l?k oca?? ?al??anlar?n?n ?st?n ?al??malar? ile eredike edilen fel?li ?ocuklar?m?z? yat?rabiliriz.? A??lama hizmetlerinin bir ekip ?al??mas? gerektirdi?ini dile getiren De?irmenci, ?Mevcut yap?da ekip diye bir ?ey kalmam??t?r? dedi.
Aile hekimlerine ge?i? d?nem e?itimi olarak en az bir y?l s?rmesi gerekli olan e?itimlerin verilmedi?inin alt?n? ?izen De?irmenci, bu ?ekilde ba????klama hizmetleri gibi, ?ncelikli ve ?zellikli bir alanda eksik bilgi ve koordinasyon hatalar?n?n a?? zayiatlar?n? art?rd???n?, bu ?ekilde a?? ihtiyac?n?n tamam?n? d??ar?dan kar??layan ?lkemizin kaynaklar?n?n israf edildi?ini kaydetti. De?irmenci ayr?ca, a?? takvimine uymama y?z?nden bula??c? hastal?k riskinin y?kseldi?ini de s?zlerine ekledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net