Bakanlar Kurulu?nu bug?n sunacak

Ba?bakan Erdo?an, AKP?nin d?n ger?ekle?tirilen Merkez Y?r?tme Kurulu toplant?s?n?n ard?ndan d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, yeni Bakanlar Kurulu listesini bug?n Cumhurba?kan? Sezer?e sunaca??n? a??klad?.


Ba?bakan Erdo?an, AKP?nin d?n ger?ekle?tirilen Merkez Y?r?tme Kurulu toplant?s?n?n ard?ndan d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, yeni Bakanlar Kurulu listesini bug?n Cumhurba?kan? Sezer?e sunaca??n? a??klad?.
?G?l?e inan?yoruz?
MYK toplant?s?nda, Cumhurba?kanl??? se?imine ili?kin son geli?meleri de de?erlendirdiklerini belirten Erdo?an, ?Aday?m?z Say?n G?l?e inan?yoruz ve g?veniyoruz? dedi. G?l??n, ?bilgisi, tecr?besi, donan?m?, kariyeri, karizmas?, i?eride ve d??ar?da g?rd??? itibar ve h?sn?kabul ile bu y?ce makam? lay?k?yla? temsil edece?ine inand???n? dile getiren Erdo?an, ?Se?ildi?i takdirde kendisine destek verenler kadar vermeyenleri de kucaklayaca??ndan, tarafs?zl?k ilkesine uygun olarak hi?bir ayr?ma gitmeksizin t?m fertleri bir ve b?t?n olarak temsil edece?inden kimse ??phe duymamal?d?r? diye konu?tu. G?l??n e?inin t?rban? ile ilgili bir soruyu ise ??yle yan?tlad?: ?B?t?n bunlar?n hepsi huzursuzluk tohumu ekmek isteyenlerin gayretidir. Bunlar? bir kenara b?rakal?m. Cumhuriyetimizin birinci cumhurba?kan? Atat?rk??n e?i nas?l giyiniyor ona bak. Herhalde yanl?? s?z konusu de?ildir.? ?Say?n G?l bana, ?Cumhurba?kanl??? sizin hakk?n?z, siz K??k?e lay?ks?n?z? demi?ti. Benim ?u andaki amac?m, partimizi bir d?nya markas? haline getirmek. Yapt???m m?zakereler sonucu arkada?lar?m ?Siz cumhurba?kan? olmayacaksan?z biz Abdullah Bey?i g?rmek istiyoruz? demi?lerdi. Bu d?nemde de kamuoyunda olu?an bir hava var. Demokrat davranacaksak onun hakk?d?r? diyen Erdo?an, ??leride cumhurba?kan? olmay? d???n?yor musunuz? sorusuna, ??u anda ataca??m?z ad?m yeni kabine ve cumhurba?kan?n? se?mek. ?leride ne getirir ne g?t?r?r bilinmez? yan?t?n? verdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net