?hlallere son verilsin

?HD ?stanbul ?ubesi, ?Cezaevlerindeki ?nsan Haklar? ?hlalleri S?r De?ildir? ba?l???yla 2007?nin ilk 6 ay?nda cezaevlerinde ya?anan insan haklar? ihlalleri raporunu kamuoyuna a??klad?.


?HD ?stanbul ?ubesi, ?Cezaevlerindeki ?nsan Haklar? ?hlalleri S?r De?ildir? ba?l???yla 2007?nin ilk 6 ay?nda cezaevlerinde ya?anan insan haklar? ihlalleri raporunu kamuoyuna a??klad?. ?HD cezaevlerinde s?ren yasak?? y?netim modellerine son verilmesini isteyerek insani ko?ullar?n olu?turulmas? gerekti?ine dikkat ?ekti.
D?n ?ube binas?nda a??klama yapan ?HD ?stanbul ?ube Ba?kan? R?za Dalk?l??, T?rkiye?deki cezaevlerinde meydana gelen insan haklar? ihlallerini takip edip ??z?m ?nerileri sunduklar?n? fakat, ya?anan hak ihlallerine onca zaman ge?mesine ra?men ??z?m ?retilemedi?ini kaydetti. Dalk?l??, cezaevlerinden gelen mahpus anlat?mlar?n? i?eren mektuplar ve derne?e ba?vuran mahpus yak?nlar? ile avukatlar?n?n beyanlar?ndan derleyerek haz?rlad?klar? raporun cezaevlerinde insan haklar? ihlallerinin devam etti?inin a??k kan?t? oldu?unu s?yledi.
Cezaevlerinde, haberle?me ?zg?rl???, g?r??, savunma, sa?l?k vb en temel haklar?n gasp edildi?ini belirten Dalk?l??, haklar?n? aramaya ili?kin her t?rl? giri?imlerin reddedilip disiplin cezas? olarak mahkumlara geri d?nd???n? ifade etti. Dalk?l??, raporlar?na daha ?ok F tipi cezaevlerinde ya?anan ihlallerin yans?d???n? vurgulad?.
Genelge uygulanmal?
F Tipi ve di?er tip cezaevlerinden derne?e g?nderilen mektuplar ve yap?lan ba?vurulardan derlenen raporu bas?na sunan ?stanbul ?ube Y?neticisi ?aban Dayanan, cezaevlerinde uygulanan yasaklar ve ihlallerden ?rnekler sundu. ?Gazete ar?ivi tutmak, siyah ?z?m istemek, sabun ve deterjan? pencere kenar?na koymak, kantin g?n? d???nda al??veri? yapmak, mektuplarda moral verici c?mlelere yer verilmesi, aile ile g?r??mek, ziyaret?ilerin getirdi?i giysileri giymek? gibi nedenlerin ceza ile kar??l?k buldu?unu aktaran Dayanan, Adalet Bakanl??? Genelgesi?nin derhal uygulanmas?n? istedi. Mahkumlar?n ana dilleriyle g?r?? yapmalar?na olanak sa?lan?p bu konudaki yasaklar?n kald?r?lmas? gerekti?ini s?yleyen Dayanan, ??nsan haklar? savunucular? olarak, bu taleplerimizin takip?isi olaca??m?z? kamuoyuna duyururuz? ?eklinde konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net