Konserde lin? edilerek ?ld?r?ld?

Sanat?? Azer B?lb?l??n Elaz????n Karako?an il?esinde verdi?i konserinde olay ??kt?.


Sanat?? Azer B?lb?l??n Elaz????n Karako?an il?esinde verdi?i konserinde olay ??kt?. Konsere kat?lan baz? seyirciler aras?nda ??kan arbedede elinde b??akla sa?a sola sald?ran bir gen?, lin? edilerek ?ld?r?ld?.
?ark?c?s? Azer B?lb?l, Karako?an il?esinde ?zel bir firma taraf?ndan organize edilen konser ?ncesi Selim Y?lmaz adl? gen?, sahne arkas?nda hen?z belirlenemeyen bir sebepten dolay? bir grupla kavga etmesi sonucu sahneye s???nd?. Elinde b??akla sahneye ??kan gen?, bu s?rada vatanda?lar?n tepkisine neden oldu. Bunun ?zerine b??akla sald?r?ya ge?en Selim Y?lmaz, vatanda?lar taraf?ndan d?v?ld?. Y?lmaz daha sonra elindeki b??akla seyircilerin i?ine dalarak rasgele b??ak sallamaya ba?lay?nca izdiham ya?and?. Ya?anan arbede s?ras?nda ?ok say?da silah sesi duyuldu.
Vatanda?lar taraf?ndan lin? edilmek istenen gen?, polis taraf?ndan yaral? olarak kurtar?larak elleri kelep?elenip g?zalt?na al?nd?. Hastaneye yaral? olarak kald?r?lan Selim Y?lmaz, yap?lan m?dahalelere ra?men kurtar?lamad?.
Ya?anan olay sonras? konser iptal edilirken, Karako?an Devlet Hastanesi ?n?nde toplanan ?ok say?da vatanda? hastaneyi basmak istedi. Polis ekiplerinin yetersiz kal?nca Jandarman?n m?dahalesiyle olaylar bast?r?ld?. Olayda hayat?n? kaybeden Selim Yavuz?un kesin ?l?m sebebinin tespit edilmesi i?in otopsi yap?laca?? belirtildi. (Elaz??/EVRENSEL)
www.evrensel.net