Sendikal? i??iler i?ten at?ld?

Bornova 5. Sanayi Sitesi?nde faaliyet g?steren Akdeniz Sel?uk Ambar??nda ?al??an 4 i??i, T?MT?S ?zmir ?ubesi?ne ?ye olduklar? gerek?esiyle i?ten at?ld?.


Bornova 5. Sanayi Sitesi?nde faaliyet g?steren Akdeniz Sel?uk Ambar??nda ?al??an 4 i??i, T?MT?S ?zmir ?ubesi?ne ?ye olduklar? gerek?esiyle i?ten at?ld?. ???iler, sendikal? olarak i?e iadeleri talebiyle 4 g?nd?r oturma eylemi yap?yor.
??erideki i??ilerle sendikaya ?ye olmalar? i?in g?r??me yapmak isteyen sendikac?lar ise yasal haklar?n? kulland?klar?n? ifade etmelerine ra?men ?evik kuvvet ekiplerinin engellemeleriyle kar?? kar??ya kal?yor. Konuyla ilgili bilgi veren T?MT?S ?zmir ?ube Ba?kan? Cafer K?m?rc?, yakla??k 1 ayd?r i??ilerle g?r??meler yapt?klar?n? ifade ederek, ?Sendikal? olmak bizim en do?al hakk?m?z. Polis deste?iyle direni?imizi k?rmaya ?al??salar da biz buraday?z? dedi. Akdeniz Sel?uk Ambar??ndan at?lan i??iler ise ?al??ma ko?ullar?n?n sendikal anlamda g?vence alt?na al?nmas? i?in T?MT?S?e ?ye olduklar?n? anlatarak, i?e iadeleri ger?ekle?inceye kadar i?yerinin ?n?nden ayr?lmayacaklar?n? s?ylediler. Zaman zaman ?evik kuvvet polislerinin m?dahale etti?i eylemde, i??ilerin bekleyi?i devam ediyor. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net