19 Ağustos 2007 00:00

telefon yerine...

Yurtd???na g?? veren illerin ba??nda yer alan Tunceli?de de yayg?nla?maya ba?layan internet, ileti?im i?in de kullan?ll?yor. MSN?in hem ekonomik, hem de g?r?nt?l? olmas?, yurtd???nda yak?nlar? olan aileler taraf?ndan tercih ediliyor.

Paylaş

Yurtd???na g?? veren illerin ba??nda yer alan Tunceli?de de yayg?nla?maya ba?layan internet, ileti?im i?in de kullan?ll?yor. MSN?in hem ekonomik, hem de g?r?nt?l? olmas?, yurtd???nda yak?nlar? olan aileler taraf?ndan tercih ediliyor.
Konuya ili?kin sorular?m?z? yan?tlayan Asya ?nternet Kafe sahibi Fuat G?k, kafenin genellikle ??renciler taraf?ndan tercih edildi?ini; ya? da??l?m?n?n 12 ile 50 ya? aras?nda oldu?unu belirtiyor. Kafede filtre sistemini kulland?klar?n? anlatan G?k, internet kullan?c?lar? aras?nda yurtd???nda akrabalar?, ?ocuklar? olan ailelerin de artt???n? ifade ederek, ?unlar? s?yl?yor: ?Aileler gelip burada ?ocuklar?yla, akrabalar?yla g?r??me yap?yorlar. MSN ?zerinden konu?uyorlar. Hem g?r?nt?l?, hem de ekonomik oldu?u i?in tercih ediyorlar.?
Dicle ?niversitesi Beden E?itimi B?l?m? ??rencisi Murat Mazlumo?lu, tatil d?neminde geldi?i memleketinde internette g?nde ortalama 3-4 saat tak?ld???n? anlat?yor. Bu s?renin bazen daha az oldu?unu anlatan Mazlumo?lu, internette kalma s?resinin, arkada?lar?n?n MSN?de olup olmama durumuna ba?l? oldu?unu s?yl?yor. ?nternet kafeyi tercih etme nedeninin genellikle arkada?lar?yla g?r??mek i?in oldu?unu belirten Mazlumo?lu, bunun d???nda bazen ?e?itli konularda bilgi almak i?in de interneti kulland???n? aktar?yor. ?nterneti daha ?ok, ?niversitelerin tatile girmesi nedeniyle okul arkada?lar?yla g?r??mek i?in kulland???n? anlatan Mazlumo?lu, telefonun yerini internetin ald???n? dile getirerek ?unlar? s?yl?yor: ?G?zlemlerime g?re internet amac?na g?re kullan?lm?yor. A??rl?kta arkada? edinme dairesi gibi kullan?l?yor. Ger?i chatten tan???p evlenen arkada??m da oldu. Bu y?zden iyi, k?t? diye bir yorum yapamam. Ama sa?l?kl? de?il onu s?yleyebilirim.?
?erif Karata?
ÖNCEKİ HABER

olamaz! babam?n
bir tek can? m? vard??

SONRAKİ HABER

‘Birleşik Krallık yeni bir anlaşma istiyorsa Brexit'i ertelemeli’

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa