Xakurke halk? yollara d??t?

?ran ordusunun bombard?mana tuttu?u Xakurke, hayalet b?lgesine d?n??t?. 4 g?nd?r bombalanan Xakurke?de ya?ayan halk, evlerini b?rakarak yollara d??t?.


?ran ordusunun bombard?mana tuttu?u Xakurke, hayalet b?lgesine d?n??t?. 4 g?nd?r bombalanan Xakurke?de ya?ayan halk, evlerini b?rakarak yollara d??t?. Irak K?rdistan Demokrat Partisi (KDP), Xakurkelilere ?B?lgeyi terk edin? ?a?r?s?nda bulundu. B?lgeyi saran alevlerden ka?an insanlar, y?r?yerek canlar?n? kurtarmaya ?al???rken hektarlarca arazi yand?, ?ok say?da hayvan telef oldu. Irakl? yetkililer, 4 g?nd?r bombalanan da? k?ylerinde iki kad?n?n yaraland???n?, binalar?n harap oldu?unu ve en az 1000 ki?inin evinden oldu?unu a??klad?. Yetkililer ayr?ca, K?rdistan ?zg?r Hayat Partisi ile ?ran g??leri aras?nda ?at??ma ya?and???n? belirtti.
Ailesini ve evlerini b?rakarak yollara d??mek zorunda kalanlar?n ak?llar? arkada kal?yor. ?ran ordu g??leri taraf?ndan tutulan s?n?ra yak?n b?lgede babas? ve hayvanlar? kalan ?mer Hamit, 4 g?nd?r evine d?nemiyor. Bombalamadan bir g?n ?nce k?ye gitti?ini belirten Hamit, bombalama haberini duyar duymaz alana geldi?ini s?yledi. Evi, ailesi ve hayvanlar?n?n bulundu?u s?n?r hatt?n?n alt taraf?ndaki Muslok? k?y?nde ?? g?nd?r bekleyen Hamit, ailesinden de haber alam?yor. Hamit ya?ad?klar?n?, ?Bir yandan bombal?yorlar. Di?er taraftan da askerlerini s?n?ra y??m??lar. Yayla yerim s?n?ra yak?n oldu?u i?in gelip evimin etraf?n? sarm??lar. Yakalamalar? korkusundan evime d?nemiyorum. Burada evimden bir haber almak i?in ?? g?nd?r bekliyorum? diye anlatt?. Hamit, ailesinden bir haber alana kadar s?n?rda bekleyecek. ?ki g?n i?inde ailesinden haber almamas? durumunda d?nyay? ?ran?a kar?? ayakland?raca??n? belirten Hamit, en k?sa zamanda ?ran g??lerinin yaylas?n?n ?evresini b?rakarak gitmelerini istedi.
?te yandan Xakurke ile e?zamanl? bir ?ekilde ?ran g??leri taraf?ndan bombalanan bir di?er yer olan Xinerede k?yl?lerinin hayvanlar?na el konuldu. Xinerede?de yayla evi olan ve son bombalamada ?ad?r? etkilenen Mele Nizar, kendisi ile birlikte kom?u yayla evlerinin 20 b?y?kba? hayvanlar?na ?ran g??leri taraf?ndan el konuldu?unu s?yledi. (Xakurke/ANF)
Seyit Evran
www.evrensel.net