22 Ağustos 2007 00:00

Ozanlar uzun ince bir yoldad?r hep!

Odeon M?zik?in ticari kayg? duymadan, ge?mi?ten gelece?e ?t?rk?? anlam?nda sa?lam bir k?pr? niteli?i ta??yan yeni alb?m? ?Ozanlar-Uzun ?nce Bir Yol...? ??kt?.

Paylaş

Odeon M?zik?in ticari kayg? duymadan, ge?mi?ten gelece?e ?t?rk?? anlam?nda sa?lam bir k?pr? niteli?i ta??yan yeni alb?m? ?Ozanlar-Uzun ?nce Bir Yol...? ??kt?. Ozanlar, ?u an aram?zda olmayan ama bizleri ve gelecek nesilleri hi? yaln?z b?rakmayacak ozanlar?m?z?n tav?rlar?n?n ve Anadolu co?rafyas?n?n bu anlamda renklili?i bak?m?ndan ar?iv ve ders niteli?i ta??yan bir ?al??ma.
Muhabbet s?cakl???
Nisan 2007?de yay?nlad???, Karma T?rk Halk M?zi?i ?Harman? alb?m?nden sonra, yine titiz bir ?al??ma sonucu yay?nlad??? ?Ozanlar? alb?m?nde, ar?ivinde bulunan, A??k Veysel?den Hac? Ta?an?a, Davut Sulari?den Muharrem Erta??a, Ali Ekber ?i?ek?ten Haydar A?babay?a, Sivas ?l?ms?zleri Muhlis Akarsu?dan Nesimi ?imen?e kadar, ustalar?n 1960-1972 y?llar? aras?nda kaydedilmi? birbirinden de?erli eserleri bulunuyor. Son d?nemlerde olduk?a s?k sorulan ?Halk m?zi?i nereden nereye gidiyor?? sorusuna da ???k tutabilecek, halk m?zi?inin s?z ve m?zikal yap?s?n?n omurgas?na dair sa?lam bir kaynak niteli?indeki alb?m, orijinal kay?tlar?yla da samimi ve ?muhabbet? s?cakl??? ta??yor.
Sadelik ve derinlik
A??k Veysel?in o derin felsefi s?zleri ve bilge ki?ili?ini harmanlay?p toprak rengi sesiyle hayat verdi?i, Muharrem Erta???n yan?k ama asi g?rtla??yla s?yledi?i, yak?n zamanda yitirdi?imiz kederli sesi ve enstr?man icras?na yeni ?al?m teknikleriyle ??ok seslilik? boyutunu kazand?rabilmi? b?y?k usta Ali Ekber ?i?ek?in, trafik kazas?nda hayat?n? kaybeden, ya?asayd? nice ?l?ms?z eserlere imza atacak, Davut Sulari?nin karde?i Haydar A?baba?n?n eserlerinin bulunmas?yla geni? bir melodik profil sunuyor bize alb?m. Bu co?rafyan?n m?zi?i olmas?na ra?men, hem kurumsal hem de kavramsal olarak bir t?rl? hak etti?i ilgiyi g?remeyen halk m?zi?inin a??kl?k k?lt?r?ne dair bu m?tevaz? antolojik ?al??man?n ar?ivlerde yer almas? gerekiyor. Ayr?ca alb?mdeki ozanlar?n felsefi ve sanatsal derinliklerini bu kadar sade, anla??l?r bir ?ekilde dillendirebilmeleri, sanat? ve felsefeyi anla??lmaz k?lmaya ?al??anlara indirilen tokad?n Anadolu hali olsa gerek. (K?LT?R SERV?S?)
Nihat ?lbeyo?lu
ÖNCEKİ HABER

Tord Gustavsen Trio garajistanbul?da

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa