Fotoğraf: Evrensel

Bal?k??lar destek istiyor

15 Eyl?l?de ba?layacak bal?k avlanma sezonuna haz?rlanan Mersinli bal?k??lar, bir yandan bal?k a?lar?n? tamir ederken, di?er yandan da teknelerinin bak?mlar?n? yap?yor.


15 Eyl?l?de ba?layacak bal?k avlanma sezonuna haz?rlanan Mersinli bal?k??lar, bir yandan bal?k a?lar?n? tamir ederken, di?er yandan da teknelerinin bak?mlar?n? yap?yor. Tekne tadilat? ve yeni a?lar i?in kredi ?ekerek bankalara bor?land?klar?n? belirten bal?k??lar, devletin kendilerine tar?m sekt?r?ndeki ?ift?iler gibi kredi olana?? sa?lamas?n? istiyor.
Mersinli bal?k??lar, ekmeklerini kazand?klar? denizlere a??lmay? b?y?k bir sab?rs?zl?kla bekliyor. Denizde bal?klar?n ?remesi amac?yla uygulanan bal?k avlama yasa?? 15 Eyl?l?de sona erecek. Tekrardan denize a??lmak i?in haz?rl?k yapan Mersinli bal?k??lar, devletin verdi?i destekleme fonundan yararlanamad?klar?ndan ?ikayet?i. Bankadan ?ektikleri kredinin y?ksek faizle ?al??t???n? kaydeden bal?k??lar, devletin kendilerine yard?m etmesini bekliyor.
Trol bal?klar? t?ketti
Mersin Liman??nda bine yak?n amat?r ve profesyonel bal?k?? teknesinin bulundu?unu ve sekt?r?n son 10 y?l?n en k?t? g?nlerini ya?ad???n? dile getiren 35 y?ll?k bal?k?? Toros Avc?, teknelerinin tamir ve y?ll?k ald?klar? mazot borcunu ?deyemez durumda olduklar?n? ifade etti. Bal?k sekt?r?ne hi?bir deste?in olmad???n? kaydeden Avc?, ?Deniz kirlili?i ve Mesut Y?lmaz h?k?meti d?neminde gelen Trabzonlu bal?k??lar, trol a?larla denizde bal?k neslini t?ketti. Art?k mazot paras?n? ??karamaz duruma geldik. Deniz, Tar?m Bakanl????na ba?l?d?r ancak tar?m ?ift?ilerine verilen te?vik fonu ve destekleme kredisi bize verilmiyor. O nedenle bizim tek iste?imiz Deniz Bakanl????n?n kurulmas?. Yani denizdeki t?m sorunlar? g?rebilecek ve ilgilenebilecek bir bakan?n olmas?n? istiyoruz? diye konu?tu.
Bal?k ?iftlikleri b?y?k sorun
Son y?llarda denizde kurulan bal?k ?iftliklerinin bal???n maliyetini daha ucuza getirdi?ini belirten bal?k?? Fuat G?nay, bu nedenle i? yapamad?klar?n? dile getirdi. A?la tuttuklar? bal???n kilosunu 5 YTL?ye satt?klar?n? ancak, ?iftlik bal??? olarak bilinen ?dalyan bal????n?n kilosunun 3 YTL?den sat?lmas? nedeniyle halk?n bu bal?klara y?neldi?ini ifade eden G?nay, ?unlar? s?yledi:
?Her se?im d?neminde y?ll?k kumanyam?z? almak i?in kredi s?z? verilir. Ancak bu kredi tar?m?n her alan?na verilmesine ra?men bal?k??l?k sekt?r?ne verilmiyor. Art?k denize a??lan teknelerimizin onar?m?n? bile yapamaz duruma geldik. Devlet bu sekt?r?n ayakta kalmas? i?in mutlaka destekleme kredisi vermelidir. Ayr?ca denizde kurulan bal?k ?iftliklerinde bir ki?i para kazan?yor. Ama bu ?iftlikler binlerce insan?n a? kalmas?na neden oluyor. Bunlara da bir d?zenleme getirilmeli.?
Sezona bor?la giriliyor
Bal?k sezonuna say?l? g?nler kalmas?na ra?men, bor?land?klar? i?in umutsuz olduklar?n? belirten 30 y?ll?k bal?k?? Semir Demir ise, ?30 y?ldan bu yana gelen hi?bir h?k?met bal?k??lar?n bor? batakl???ndan kurtulmas? i?in bir giri?imde bulunmad?. Her y?l sezon kapand???nda bankadan bor? alarak teknelerimizin tadilat?n? yap?yoruz. Sezon boyunca bor?lar?n faizini vererek y?l? bu ?ekilde geride b?rak?yoruz. Hi?bir bal?k?? hayat?ndan memnun de?il. Her zaman yapt??? borcu nas?l verecek diye d???n?yor? dedi. (Mersin/D?HA)
Ferhat Arslan
www.evrensel.net