DTP ikinci turda da bo? oy atacak

DTP TBMM Grup toplant?s?nda, cumhurba?kanl??? se?im s?reci, Irak?a heyet g?nderilmesi, milletvekillerin hangi komisyonda g?rev alaca?? konular? g?ndeme geldi.


DTP TBMM Grup toplant?s?nda, cumhurba?kanl??? se?im s?reci, Irak?a heyet g?nderilmesi, milletvekillerin hangi komisyonda g?rev alaca?? konular? g?ndeme geldi.
Ahmet T?rk ba?kanl???nda d?n toplanan DTP Grubu, bas?na kapal? olarak yakla??k 6 saat s?rd?. Al?nan bilgiye g?re, DTP?lilerin, cumhurba?kan? se?iminin ilk tur oylamas?nda Meclis?e girmesi ve bo? oy kullanm?? olmas?, milletvekilleri taraf?ndan olumlu kar??land?. Bu tutumun di?er turlarda da devam etmesi konusunda g?r?? birli?ine var?l?rken, ikinci tur oylaman?n yap?laca?? 24 A?ustos Cuma g?n?ne kadar ??beklentilerine kar?? olumlu ad?mlar?n at?lmas? halinde?? tutumun de?i?ece?i bildirildi. Toplant?da, DTP?li milletvekilinden olu?an bir heyetin Irak?a giderek burada inceleme yapmas? g?ndeme geldi. Ancak heyet g?nderilmesinin bir s?re ertelenmesi kararla?t?r?ld?.
Tar?m i??ileri i?in ziyaret
Toplant?da ayr?ca DTP ?anl?urfa Milletvekili ?brahim Binici ile DTP Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk?un, ?anl?urfa?ya giderek tar?m i??ilerinin toplu ?l?mlerine neden olan trafik kazalar?n? incelemeleri, yaral?lar ile ?lenlerin yak?nlar?n? ziyaret etmeleri benimsendi. Binici ile Tu?luk?un yapaca?? inceleme do?rultusunda, ge?ici tar?m i??ilerinin sorunlar?n?n ara?t?r?lmas? ve gerekli ?nlemlerin al?nmas? amac?yla meclis ara?t?rma komisyonu kurulmas? i?in ?nerge veya kanun teklifi haz?rlanacak. Vekillerinin hangi ihtisas komisyonunda g?rev alaca??n?n da g?r???ld??? toplant?da, DTP Grubu?nda ?al??acak sekreter ve dan??manlar da g?ndeme geldi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net