Ayazma?da y?k?m endi?esi

?kitelli Ayazma?da baraka ve ?ad?rlarda ya?am sava?? veren 22 aile, bu kez kald?klar? ?ad?r ve barakalar?n y?k?m?ndan endi?e duyuyor.


?kitelli Ayazma?da baraka ve ?ad?rlarda ya?am sava?? veren 22 aile, bu kez kald?klar? ?ad?r ve barakalar?n y?k?m?ndan endi?e duyuyor.
Y?k?lan evlerde kalan kirac?lar, ba?ka ev kiralayacak ekonomik olanaklar? olmad??? i?in moloz y???nlar? aras?nda kurduklar? baraka ve ?ad?rlarda ya?am sava?? veriyor. Bu hafta i?erisinde kurduklar? baraka ve ?ad?rlar?n da y?k?laca?? haberini alan ma?dur vatanda?lar, tela?l? bir ?ekilde bekliyor.
Seslerini kimseye duyuramamaktan ?ikayet?i olan mahalle sakinleri, y?k?m karar? al?nd?ktan sonra K???k?ekmece Belediye Ba?kan? Aziz Yeniay??n, b?lgeye gelip kirac?lara ?Sizlerin de ev sahipleri gibi haklar? olacak. Kimseyi ma?dur etmeyece?iz? s?z?n? verdi?ini belirtiyor.
?Belediye s?z?n? tutsun?
Mahalleli, belediye ba?kan?n?n verdi?i s?z? tutmas?n? isterken, Van?dan g?? ederek ?stanbul?a gelen ve yakla??k 5 y?ld?r Ayazma?da oturan Tacettin Acar adl? vatanda?, 8 ?ocu?u ve e?iyle kurdu?u ?ad?rda ya?am sava?? veriyor. Kirac? olarak kald??? evin sahibinin belediye ile anla?mas? ?zerine evinin y?k?ld???n? s?yleyen Acar, 8 ?ocu?u ile 3 g?n d??ar?da kalmak zorunda kald???n?, daha sonra T?rk Hava Kurumu taraf?ndan kendilerine verilen ?ad?ra yerle?tiklerini s?yl?yor.
5 y?ld?r Ayazma?da ya?ayan Kader Bilgi? ise evlerinin ocak ay?nda y?k?ld???n? s?yl?yor. Ya?ad?klar? evin y?k?lmas?ndan sonra 8 ki?ilik ailesi ile 2 gece d??ar?da kald?klar?n? belirten Bilgi?, y?k?lan evinin ?zerinde kurdu?u barakada ya?ama tutunmaya ?al???yor.
Tek oda ve banyodan olu?an barakada ya?ayan Bilgi?, ?Evimizin enkaz? ?zerine bu barakay? yapt?k. Belediye ekipleri gelmi?, ?imdi de buray? bo?altmam?z? istiyor. Gidecek yerimiz yok ki? diyerek ?aresizli?ini ifade ediyor.
E?i ?ad?rda do?um yapt?
Mehmet Karabal?k da belediyenin verdi?i s?zleri tutmamas?ndan ?ikayet?i. Karabal?k, ?Ev sahibi de kirac? da ayn?. ?Kimseyi d??ar?da b?rakmayaca??z ve ma?dur etmeyece?iz? dediler. ?mzal? ka??tlar verdiler. Evraklar? toplad?k belediyeye g?t?rd?k, bizi evden ??kard?lar? diye konu?tu. E?inin ?ad?rda do?um yapt???n? anlatan Karabal?k, fabrika at?klar? nedeniyle ?ocuklar?n sa?l???n?n bozuldu?unu s?yledi. Karabal?k, ?Herkes hastalan?yor. Etraf ?ok kirli. Ak?amlar? farelerle beraber yat?yoruz? diyerek yetkililerden yard?m bekliyor. (?stanbul/D?HA)
Uygar G?ltekin
www.evrensel.net