Nevaz ?erif?e d?n?? izni

Pakistan Y?ksek Mahkemesi, s?rg?ndeki eski Ba?bakan Nevaz ?erif?in ?lkeye d?nmesinin yolunu a?an bir karar? onaylad?.


Pakistan Y?ksek Mahkemesi, s?rg?ndeki eski Ba?bakan Nevaz ?erif?in ?lkeye d?nmesinin yolunu a?an bir karar? onaylad?. Pakistan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref taraf?ndan devrilen ?erif?in, Pakistan?da k?sa bir s?re sonra yap?lacak devlet ba?kanl??? se?imlerinde aday olmas? da g?ndemde.
M??erref?in g?revden ald??? ve yine mahkeme karar?yla g?revine d?nen Y?ksek Mahkeme Ba?kan? ?ftihar ?audri, ?erif ve ailesinin, ?Pakistan vatanda?lar? olarak, ?lkeye girme ve burada kalma hakk?na sahip olduklar?n?? kaydetti. Mahkeme karar?na g?re, ?erif ve ailesinin ?lkeye d?n???n?n yetkililer taraf?ndan ?engellenmemesi ve zorla?t?r?lmamas? gerekti?i? belirtildi.
M??erref?e ra?men
Yurtd???nda ya?ayan eski Ba?bakan Benazir Butto ve 2000 y?l?nda Suudi Arabistan?a s?rg?ne g?nderilen Nevaz ?erif, Pakistan?da yap?lacak genel se?imlerden ?nce ?lkeye d?nmek istedikleri yolunda a??klama yapm??lard?.
General M??erref ise iki eski liderin d?nmesine kar?? oldu?unu s?k s?k ifade etmi?ti.
M??erref?in ge?en ay gizli bir toplant? yapt??? ve yeniden devlet ba?kan? se?ilmesine destek vermesini istedi?i Butto?nun, M??erref?e, kendisine yeniden ba?bakan olma yolunu yasal olarak a?mas? ve genelkurmay ba?kanl???ndan istifas? durumunda i?birli?i s?z? verdi?i ?ne s?r?l?yordu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net