Fotoğraf: Evrensel

Her ?ey miting her ?ey grev de?il...

D?nk? Milliyet gazetesi enteresan bir man?etle ??kt?. Bu y?l 5. y?l?n? dolduran Bar??aRock Festivali?ne D?SK?in kat?l?m?n? konu alan man?et ?Devrimci i??i rock eymeliminde? ?eklindeydi.


D?nk? Milliyet gazetesi enteresan bir man?etle ??kt?. Bu y?l 5. y?l?n? dolduran Bar??aRock Festivali?ne D?SK?in kat?l?m?n? konu alan man?et ?Devrimci i??i rock eymeliminde? ?eklindeydi. ?st ba?l?kta ?Bar??arock festivalinde onlar da var? denilen haberde D?SK Ba?kan? S?leyman ?elebi?nin de g?r??lerine yer verildi. Bar??arock festivalinin, sava? ve kapitalizm kar??tl???na vurgu yapan muhalif ?zelli?iyle bilinmesine ve kendini bu minvalde varetmesine ra?men Milliyet?in, Devrimci ???i Sendikalar? Konfederasyonu?nun (D?SK) festivale kat?lmas?n? yad?rgarca man?et atmas? ilgin?ti. Haberde ?T?rkiye sendikal hareketi i?inde, di?er kurulu?lara g?re daha sert y?ntemler benimsemesiyle tan?nan ve ?imdiye kadar baz?lar? ?at??malara sahne olan y?zlerce greve ve direni?e imza atan D?SK, bar?? ?ark?lar? s?ylemek i?in Bar??aRock Festivali?ne gidiyor? deniyordu. Milliyet?in, bar?? ?ark?lar? s?ylemekle, greve ve sendikal direni?e kat?lmak aras?nda bir ba?lant? kuramam?? gibi g?r?nmesi, mant?k s?n?rlar?n? zorlar nitelikteydi. Milliyetin mant???na g?re, ?Greve ve direni?e kat?lan insanlar, sava? yanl?s? insanlard?r? gibi sa?ma bir ?nerme ??k?yordu ortaya. D?SK Ba?kan? S?leyman ?elebi?nin de ?M?cadele yaln?zca miting, grev de?il. Bu da bir m?cadele bi?imi? ?eklindeki konu?mas? da Milliyet?in s?zkonusu man?eti atarken bu denli pervas?z davranmas?n? getirmi? olabilece?ini d???nd?rtt?. T?rkiye Cumhuriyeti Anayasas??nda ve TCK?da halen, devrimci i??ilerin, sava? kar??t? ve bar?? yanl?s? rock festivallerine kat?lmas?n? engelleyen bir madde bulunmuyor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net