Protestolu senet say?s? kriz y?l?n? a?t?

Bankac?l?k D?zenleme ve Denetleme Kurumu?nun haz?rlad??? (BDDK) finansal piyasalar raporunda ?arp?c? bilgilere yer verildi.


Bankac?l?k D?zenleme ve Denetleme Kurumu?nun haz?rlad??? (BDDK) finansal piyasalar raporunda ?arp?c? bilgilere yer verildi.
Finansal piyasalardaki geli?melerin izlendi?i ve baz? b?l?mlere y?nelik uyar?lar?n da yer ald??? raporda, protestolu senetler ve kar??l?ks?z ?eklerin say?s?ndaki art??a dikkat ?ekildi. Ekonomik krizin ya?and??? 2001?den sonra d????e ge?en senet say?s?n?n 2005?te yeniden 2001 seviyesine y?kseldi?ine dikkat ?ekilen raporda, 2006?da ise h?zl? bir art?? ya?and???na de?inildi. 2006 sonunda y?zde 32 artan protestolu senetlerle kar??l?ks?z ?ekler, bu y?l?n haziran sonu itibariyle h?zlanarak artt?. Y?l?n ilk yar?s?nda, 2001?den bu yana t?m y?llar?n ortalamas?n?n da ?st?ne ??k?ld?. Alt? ayda ?denmeyen senet say?s? 693 bin, kar??l?ks?z ?ek say?s? ise 650 bin oldu. 2001?de ?denmeyen senet say?s? 805 bindi. ?zleyen y?llarda ise 499 binle 921 bin aras?nda seyretmi?ti. BDDK, ?denmeyen senet say?s?ndaki art??ta, ekonomik canl?l??a ra?men s?k? para politikalar? nedeniyle dola??mdaki paran?n k?s?tl? kalmas?n?n etkisi oldu?unu belirtti. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net