Tiflis-Moskova gerilimi s?r?yor

G?rcistan ve Rusya aras?ndaki gerilim s?r?yor. Son olarak G?rcistan, hava sahas?n? ihlal etti?ini ileri s?rd??? bir Rus u?a??na ate? a?t???n? iddia etti. Rusya ise Tiflis?in yeni iddias?n? yalanlad?.


G?rcistan ve Rusya aras?ndaki gerilim s?r?yor. Son olarak G?rcistan, hava sahas?n? ihlal etti?ini ileri s?rd??? bir Rus u?a??na ate? a?t???n? iddia etti. Rusya ise Tiflis?in yeni iddias?n? yalanlad?.
G?rc? yetkililer, hafta i?inde Rusya?ya ait oldu?una inan?lan bir u?a?a, G?rcistan hava sahas?nda ate? a??ld???n? ileri s?rd?. U?a?a ate? a??lmas?n?n ard?ndan bir patlama sesi duyuldu?u ve b?lgedeki ormanda yang?n ??kt??? iddia edildi.
?Yeni provokasyon?
Rusya ise bu iddialar? yalanlad? ve hi?bir u?a??n?n kay?p olmad???n? duyurdu. Rus Interfax ajans?n?n haberine g?re, Rusya Hava Kuvvetleri?nden Aleksand?r Drobi?evski, bir G?rc? yetkilinin hava sahalar?n? ihlal eden u?a?a ate? a?t?klar? a??klamas?n?, ?yeni bir provokasyon? olarak nitelendirdi.
Son d?nemde Moskova ile ili?kileri gergin bir seyir izleyen G?rcistan, ?ar?amba g?n? 2 Rus u?a??n?n k?sa s?reli olarak hava sahas?n? ihlal etti?ini, 2 hafta ?nce de Rus sava? u?aklar?n?n Tiflis yak?nlar?nda bir f?ze d???rd???n? ?ne s?rm??t?.
Rusya, bu ithamlar?n t?m?n? reddetmi?ti.
G?rcistan?daki ayr?l?k?? b?lgeler, Tiflis?in Bat?, ABD ve NATO ile ili?kileri ve Moskova?n?n Tiflis?e y?nelik ambargolar? Rus-G?rc? ili?kilerinde gerilim noktalar?n? olu?turuyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net