Esnaf?n ?Su? ve Ceza?s?!

Hasan Alabal?k, sokakta top oynayan 8 ya??ndaki karde?ine k?f?r eden polislere m?dahale edince ba??na gelmedik kalmad?. G?zalt?na al?nan Alabal?k, Savc?l?k taraf?ndan tutuklanmas? istemiyle mahkemeye sevk edildi


Hasan Alabal?k, sokakta top oynayan 8 ya??ndaki karde?ine k?f?r eden polislere m?dahale edince ba??na gelmedik kalmad?. G?zalt?na al?nan Alabal?k, Savc?l?k taraf?ndan tutuklanmas? istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Alabal?k?a her g?n k?t?phaneye giderek kitap okuma cezas? verdi. Alabal?k, cezas?n? ?Su? ve Ceza?y? okuyarak ?ekecek. 3 ay boyunca k?t?phaneye gidecek olan Alabal?k, aksi halde tutuklanacak.
F?rat Haber Ajans??n?n haberine g?re Diyarbak?r Yeni?ehir beldesinde oturan ?ocuklar, 18 A?ustos g?n? kendi aralar?nda top oynarken, yanlar?na gelen bir polisin hakaretlerine maruz kald?. Bu s?rada ayn? yerde esnafl?k yapan Hasan Alabal?k, karde?inin de aralar?nda bulundu?u ?ocuklara hakaret edilmesine dayanamayarak araya girdi.
Alabal?k ile polisler aras?nda bunun ?zerine tart??ma ya?and?. Polisler taraf?ndan tartaklanan Alabal?k, kelep?e tak?larak karga tulumba polis otosuna bindirildi. Yeni?ehir Polis Merkezi?ne getirilen Alabal?k, ?G?revli memura hakaret etti?i? gerek?esiyle g?zalt?na al?nd?.
Mahkemeye ??kar?ld?
Adliyeye getirilen Alabal?k, savc?l?kta ifade verdi. Kendisinin sald?r?ya maruz kald???n? ve ma?dur oldu?unu belirten Alabal?k, olay g?n? i?yerinde otururken 8 ya??ndaki karde?i Muhammed ?lhak??n da aralar?nda bulundu?u ?ocuklar?n sokakta top oynad???n? belirterek olay? ??yle anlatt?: ?Karde?imin aya??yla vurdu?u top, yak?ndaki bir araca ?arpt?. ??inden trafik polisi ??kt?. Karde?ime, ?A.. kodu?umun ?ocuklar?, ?erefsizler, hepinizi ?ld?r?r?m, niye top vuruyorsunuz...? dedi. Ben de ?A?abey plastik toptur, araca bir ?ey yapmaz? dedi?im zaman polis, ara?tan inip ?zerime y?r?d?. ?Ermeni ?ocuklar?, orospu ?ocuklar?? ?eklinde hakaret ederek bana sald?rd?. Karn?ma, y?z?me yumruk vurdu. Ben de kendisini iteledim. Aral?ks?z olarak tehdit ve k?f?r ettikten sonra elime kelep?e takt? ve Yeni?ehir Polis Merkezi?ne g?t?rd?? dedi.
Esnaf Hasan Alabal?k, sald?r? ve hakarete maruz kald???nda olaya tan?k olan di?er esnaflar? da ?ahit g?stermesine ra?men, T?rk Ceza Kanunu 125-3 maddesi uyar?nca 2 y?la kadar hapis istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesini yineleyen Alabal?k, kendisinin sald?r? ve hakarete maruz kald???n?, davac? oldu?unu s?yledi.
Su? ve Ceza?y? okuyacak
Mahkeme heyeti, al?nan ifadelerin ard?ndan Hasan Alabal?k??n adli kontrol alt?na al?nmas?na karar verdi. Alabal?k??n 3 ay s?re ile hafta i?i her g?n 13.00-15.00 saatleri aras?nda k?t?phaneye gidip kitap okumas?na karar verildi. Alabal?k, k?t?phaneye gitmezse tutuklanacak.
Alabal?k?a ceza olarak okumak i?in verilen kitap ise Dostoyevski?nin ?Su? ve Ceza?s? oldu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net