Solino cnbc-e 22,00

?Solino?(2002) Y?netmen Fatih Ak?nOyuncular :Christian Tasche Barnaby Metschurat Tiziana Lodato Antonella AttiliMoritz Bleibtreu


Fatih Ak?n??n filmi, ba?ka bir yerde daha iyi bir ya?am i?in anavatanlar?n? terk edenlere dokunakl? bir sayg? duru?u niteli?inde. 1960?l? y?llar. ?talya?n?n g?neyinde i? bulmak ?ok zordur. Gigi, a?abeyi Giancarlo ve anneleriyle babalar?, yoksul ve tozlu kasabalar? Solino?yu b?rak?p Almanya?ya gider ve Ruhr B?lgesi?ndeki ilk pizzac? d?kk?n?n? a?arlar. ?ki ?ocuk, ?evrelerindeki yeni ve yabanc? d?nyay? ke?fe ??kar; Gigi a??k ve co?kuludur, Giancarlo ise ihtiyatl? ve kurnaz. Y?llar ge?er, ?ocuklar asi delikanl?lara d?n???r. Aralar?ndaki gizli rekabet, ?ocukluk arkada?lar? Johanna?ya ???k olduklar? zaman su y?z?ne ??kar. Daha pop?ler olan k???k karde? Gigi, ?ocuklu?undan beri vazge?medi?i film ?ekme d???n? ger?ekle?tirme konusunda azimlidir. Fatih Ak?n, ?talyan bir ailenin ?yk?s?n? anlatt??? filmi ?Solino?yla bir y?l sonra Alt?n Ay? kazanaca?? Berlin Film Festivali?ne kabul edilmi?ti.
www.evrensel.net