Tar?m i??ilerinin sorunlar? Meclis yolunda

DTP milletvekilleri Ak?n Birdal ve G?ltan K??anak, Sakarya?da ge?ici tar?m i??ilerinin ?al??ma ve ya?am ko?ullar?na ili?kin yapt?klar? incelemeleri tamamlad?.


DTP milletvekilleri Ak?n Birdal ve G?ltan K??anak, Sakarya?da ge?ici tar?m i??ilerinin ?al??ma ve ya?am ko?ullar?na ili?kin yapt?klar? incelemeleri tamamlad?.
?ncelemelerinin sonunda Sakarya Valisi H?seyin Atak ile g?r??en vekiller izlenimlerini Atak ile payla?arak sorunlar?n ??z?m? i?in ?aba harcanmas? gerekti?ini iletti. DTP?li vekiller, Vali Atak ile yap?lan g?r??menin ard?ndan DTP Sakarya ?l ?rg?t??nde yapt?klar? incelemelere ili?kin bas?n toplant?s? d?zenledi. Toplant?da konu?an Ak?n Birdal, e?it i?e e?it ?cret kural?n?n, uluslararas? s?zle?melerle belirlenen ?al??ma ko?ullar? ile ya?am ve g?venlik hakk?n?n ihlal edildi?ine dikkat ?ekti.
Uluslararas? anla?malar?n?n belirledi?i kurallara dikkat ?eken Birdal, ??nsanlar?n ?al??ma saatleri bellidir ve d?nyan?n her yerinde 8 saattir. Oysa buradaki i??iler g?nde 12 saat ?al??mak zorunda kal?yorlar. E?it i?e e?it ?cret konusunda bir ihlal ya?an?yor? dedi. ?lin m?lki amiri olan valiye de elde ettikleri sorunlara ili?kin izlenimleri aktard?klar?n? belirten Birdal, ??ncelikli sorunlardan biri olan bar?nma sorununa ili?kin deprem zaman?nda kullan?lan prefabrik evlerin bu i??ilere tahsis edilmesi gerekti?ini valiye ilettik? diye konu?tu. Edindikleri izlenimleri rapor haline getirerek Meclis g?ndemine ta??yacaklar?n? ifade eden Birdal, ?Herkes diline, dinine, etnik k?kenine bak?lmaks?z?n e?it haklardan yararlanmal?d?r. Biz burada ya?ananlar?n tespiti konusunda Meclis?ten ara?t?rma komisyonu isteyece?iz? dedi.
?Ya?am ko?ullar? insan onurunu zedeliyor?
???ilerin ya?am ko?ullar?na bak?ld??? zaman insan onurunu zedeleyecek durumlar?n ortaya ??kt???na vurgu yapan G?ltan K??anak ise konunun ?ncelikli muhatab? olan valiye bu sorunlar? aktard?klar?n? ve ?zellikle prefabrik evlerin i??ilere tahsis edilmesi konusunda takip?i olacaklar?n? belirtti. Kaymakaml?k b?nyesine ?al??makta olan ?cret Tespit Komisyonlar??n?n baz? i??ilere 15, baz?lar?na 19 YTL fiyat belirledi?ini belirten K??anak, ??lk ihlali ?cret tespit komisyonlar? yap?yor. Bu komisyonlar ya?am ko?ullar? ile ilgili olarak da ?e?itli kararlar verebilmelidir. Bar?nma ko?ullar? ve ula??m gibi sorunlar?n ??z?m?n? de bu komisyon bulmal?d?r? diye konu?tu. Vali Atak??n yan? s?ra Sakarya B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Aziz Duran?la da g?r??en heyet kentten ayr?ld?. (Sakarya/D?HA)
www.evrensel.net