G?NL?K

 • Tarlaya gittikleri ara? kaza yapmay?p, i?indeki i??iler ?lmeseydi.G?nde yedi lira kazanacaklard?;


  Tarlaya gittikleri ara? kaza yapmay?p, i?indeki i??iler ?lmeseydi.
  G?nde yedi lira kazanacaklard?;
  ???iler de on d?rt, on be? ya??nda ?ocuklard?.
  Yedi liraya hangi hayat sat?l?r?
  Yedi lira i?in kim ?l?r?
  ?lm??lerdi!
  Ondan ?nce de Sivas taraflar?nda tar?m i??ileri hayattan g???p gitmi?lerdi.
  G?? i??ileriydiler.
  Memleketlerinden g?nl?k on be? lira kazanmak i?in g??m??ler?
  ?arp??an kamyonet kasas?ndan?
  Bal?k istifi doldurulduklar? minib?s?n arka koltuklar?nda caddeye sa??lm??lard?.
  Kan? Revan?
  Ba?ka d?nyaya g??!
  Gazeteler ?ylesine vermi?lerdi haberleri?
  Yedi lira i?in ?lmek kabus gibi g?r?nmemi?ti!
  ?yle ya, bu memlekette y?z binlerce insan a?l?k pahas?na k?le gibi ?al???yordu.
  Baz?lar? kamyonet kasalar?nda?
  Baz?lar? tersanede, gemi direklerinde ?l?yordu.
  O da kabus de?ildi!
  Ya da, memlekette ne var ne yok sat?l?yordu.
  Sat?l?yor, sat?l?yor ama bor?lar durmadan b?y?yordu.
  ??, F?rat??n suyuna kadar gelmi?ti.
  Havan??
  Suyunu?
  Arpan? bu?day?n??
  T?t?n?n? pamu?unu?
  Ve fabrikalar?, limanlar? sat?yorlar?
  Bu da kabus gibi g?r?nm?yordu!
  Tersine, iyiye i?aretti;
  Sat?ld?k?a memleket geli?ip b?y?yordu!
  ?yle s?yl?yorlard?!
  ***
  Milyonlarca i?siz sokaklardayd?.
  ??sizlikten en b?y?k pay? gen?ler al?yordu.
  ?yleydi ki, insanlar i? bulma ?midini kaybediyordu.
  Bu da kabus de?ildi!
  ?nsanlar?m?z sokakta i?siz gezer?
  Asgari ?cret ev kiras?na yetmez?
  Buna kar??n dolara y?zde on sekiz faiz verilir, memleket ipotek edilirken?
  Bu da kabus de?ildi!
  Amma ne zaman i??iler toplu s?zle?me masas?na oturdular?
  Biraz daha fazla ekmek?
  Biraz daha insanca ?cret dediler?
  Haberi ??yle verdiler:
  ?Kabus!?
  Oysa bu memlekette y?llard?r do?ru d?r?st grev yap?lmam???
  H?k?met, grevleri, milli g?venlik bak?m?ndan tehdit edici bulmu?tu!
  Memleketin havas? suyu, ta?? topra?? sat?l?rken milli g?venlik huzur buluyordu!
  ???iler ekmek isteyince milli g?venlik tehdit ediliyordu!
  Ekme?in? ?olu?un ?ocu?un r?zk?n?n ad?n? kabus koydular?
  Memleketi ipotek etmenin ad?n? da huzur!
  Gelinen noktan?n k?sa ahvali budur.
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net