Sarkozy d?? siyaset hatt?n? ?izdi

Fransa Cumhurba?kan? Nicolay Sarkozy, se?ilmesinden bu yana yapt??? Fransa?n?n d?? siyaset konusundaki ilk a??klamas?nda, T?rkiye, AB, Afganistan, Irak, ?ran, Rusya ile Afrika konular?na geni? bir yelpazede yer verdi.


Fransa Cumhurba?kan? Nicolay Sarkozy, se?ilmesinden bu yana yapt??? Fransa?n?n d?? siyaset konusundaki ilk a??klamas?nda, T?rkiye, AB, Afganistan, Irak, ?ran, Rusya ile Afrika konular?na geni? bir yelpazede yer verdi.
AB ?yeli?i konusunda T?rkiye?ye yeniden ?ortakl?k? ?neren, AB?ye ?k?resel bir rol? isteyen ve Irak?tan asker ?ekilmesiyle ilgili ?a??k bir ufuk? belirlenmesi gerekti?ini s?yleyen Sarkozy, ?ran ve bu ?lkenin n?kleer sorununa ili?kin olaraksa, ?n?kleer alandaki gerekilikleri yerine getirmesi halinde, ?ran?a ho?g?r? sunabileceklerini? s?yledi, ancak ??ran??n n?kleer emelleri, bug?n d?nyan?n en b?y?k sorunudur? diye konu?may? da ihmal etmedi. Sarkozy, Afganistan?daki i?gal birliklerine takviye yap?laca??n? da bildirdi.
T?rkiye?ye ?ortakl?k? AB?ye ?k?resel rol?
T?rkiye?nin AB ?yeli?i m?zakerelerinin yeniden ba?lamas?na kar?? olmad???n? belirtti, ancak tercihinin AB ve Ankara aras?nda ?ortakl?k? oldu?unu yineleyen Sarkozy, ?lkesinin m?zakereler konusunda tam ?yeli?e ba?l? olmayan ba?l?klara kar?? ??kmayaca??n? da belirtti. Bu ifadeler, Frans?z bas?n? taraf?ndan ?yumu?ama sinyali? olarak de?erlendirilirken, AB cephesinde ise soru i?aretleri yaratt?.
?Avrupa?n?n in?as?n?n mutlak ?ncelik? oldu?unu ifade eden Sarkozy, AB?ye ?k?resel bir rol? verilmesi gerekti?ini s?ylerken, ABD ile ?dostluktan? yana olduklar?n? da vurgulad?.
Fransa?n?n son 200 y?ldaki kadar bug?n de ?nemli oldu?unu vurgulayan Sarkozy, ?Avrupa olmadan, g??l? Fransa?n?n olmayaca??n? d???nenlerdenim? dedi.
?ekilme i?in ?a??k ufuk?
Irak?tan yabanc? askerlerin ?ekilmesiyle ilgili ?a??k bir ufuk?? belirlenmesi gerekti?ini s?yleyen Sarkozy, ?Irak?ta sadece siyasi ??z?m olabilir? dedi. Sarkozy, Avrupa ve Bat??n?n kar?? kar??ya geldi?i birincil tehdidin, ?El Kaide gibi a??r? dinci gruplar?n istedi?i, ?slamla ?at??ma ihtimali oldu?unu? da s?yledi.
Tahran ve Moskova?ya uyar?
?N?kleer silaha sahip bir ?ran benim i?in kabul edilemez? diyen Sarkozy, ?ran??n ?u anki tutumu nedeniyle Fransa?n?n giderek artan yapt?r?mlar konusunda kararl? oldu?unu kaydetti. Sarkozy, Rusya?y? ?sertlikten? vazge?me ve uluslararas? sorunlara olumlu katk?da bulunma ?a?r?s? yaparak, ?B?y?k bir g?? olundu?unda ac?mas?zl?ktan ka??n?lmal?? dedi.
Fransa lideri, Afganistan?daki birliklere takviye yap?laca??n? da bildirdi. Sarkozy, ?Afgan ordusunda g?rev yapan birliklerimize takviye yap?lmas?na karar verdim, ??nk? Taliban?a kar?? m?cadelenin kazan?lmas? gerek? diye konu?tu. Sarkozy, Afrika?da g?venlik ve bar???n sa?lanmas? y?n?nde BM?nin 25 Eyl?l?de toplanaca??n? da s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net