Ordudan ?uyar? ate?i?

Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t??n, cumhurba?kan? se?iminin ???nc? turunun yap?lmas?na saatler kala yay?nlad??? mesajda, laikli?e y?nelik tehditler konusunda uyar?da bulunmas?, uluslararas? bas?n taraf?ndan ?uyar? ate?i? olarak de?erlendirildi.


Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t??n, cumhurba?kan? se?iminin ???nc? turunun yap?lmas?na saatler kala yay?nlad??? mesajda, laikli?e y?nelik tehditler konusunda uyar?da bulunmas?, uluslararas? bas?n taraf?ndan ?uyar? ate?i? olarak de?erlendirildi. Times gazetesi, Orgeneral B?y?kan?t??n cumhurba?kan? se?imine 24 saat kala yapt??? a??klamay?, ?Ordu, cumhurba?kan? se?ilmeden ?nce uyar? ate?i a?t?? ?eklinde de?erlendirdi. Haberde, Bat? yanl?s? duru?una kar??n G?l??n eskiden ?slamc? bir partinin ?yesi olmas? nedeniyle laik elitler taraf?ndan ??pheyle kar??land??? ifade edildi.
Independent gazetesi, T?rk Meclisi?nin D??i?leri Bakan? ve dindar bir M?sl?man olan Abdullah G?l??n, cumhurba?kan? se?ilerek ?lkenin g??l? ordusunu ve laik halk?n?n ?o?unlu?unu ?ileden ??karma noktas?nda oldu?u de?erlendirmesinde bulundu. Haberde Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t??n a??klamalar?, bu ho?nutsuzlu?un i?areti olarak yorumland?.
Daily Telegraph gazetesi, T?rkiye?de cumhurba?kan? se?imi arifesinde, T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin bir uyar? yay?nlad???n? yazd?. El Cezire ise Orgeneral B?y?kan?t??n, laikli?in ?er odaklar? taraf?ndan tehdit edildi?ini s?yledi?i aktar?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net