Fotoğraf: AA

Maa?a zam y?zde 2 okul masraf? 2 milyar

T?rk E?itim-Sen Ba?kan? ?zcan: ?ocu?unun ?nl???n?, ayakkab?s?n? alamayan memurun evinde huzur kalmad?


H?k?metin y?zde 2 zamm? reva g?rd??? kamu emek?ileri, 17 Eyl?l?de okullar?n a??lmas?yla birlikte ?ocuklar?na yapacaklar? masraf? kara kara d???n?yorlar. Okul masraf?n?n 2 bin YTL?ye ula?t???na dikkat ?eken T?rk E?itim-Sen Genel Ba?kan? ?uayip ?zcan, ?ocu?unun ?nl???n?, ayakkab?s?n? alamayan memurun evinde huzur kalmad???n? dile getirdi.
T?rk E?itim-Sen Genel Ba?kan? ?zcan, ??rencilerin okula ba?lamas?n?n aile b?t?esine etkilerini g?zler ?n?ne sermek i?in Ulus?taki bir giyim ma?azas?nda bas?n toplant?s? d?zenledi. Toplant? s?ras?nda ma?azada al??veri? yapan baz? vatanda?lar da fiyatlar?n y?ksekli?ine tepki g?stererek, baz? ihtiya?lar?n? alamamaktan yak?nd?lar.
AKP?nin memurlara y?zde 2 art? 2 zam vermesine tepki g?steren ?zcan, ?Toplu g?r??menin son g?n?nde, son saatlere gelmi?ken, ?b?t?e dengeleri alt?st olur, ba?ka yerlere ?deme yapmal?y?z? gibi k?staslar? ?ne s?rerek kucakla?may? de?il, restle?meyi getirdiler. Bu kaosun ba?lamas?na ?n ayak olacakt?r? dedi.
?Memurun g?c? yetmiyor?
?zcan, ??rencilerin okula ba?laman?n heyecan? i?indeyken, velilerin de okul al??veri?i tela??na d??t???ne i?aret ederek, yapt?klar? ara?t?rmaya g?re, ana s?n?f?na ba?layacak bir ??rencinin masraf?n?n bin YTL?yi a?t???na dikkat ?ekti. ?ocu?unu ilk??retime kay?t yapt?racak ailelerin ortalama 484 YTL harcama yapmas? gerekti?ini belirten ?zcan, aileler ?ocu?unu okula eksiksiz g?ndermek istiyorsa, bu rakam?n bin 585 YTL?ye ula?t???n? ifade etti. ?zcan, genel liseye ba?layacak bir ??renci i?in 684.43 YTL ile 2 bin 104.67 YTL aras?nda, meslek lisesine ba?layacak bir ??renci i?in ise 681.43 YTL ile 2 bin 108.67 YTL aras?nda masraf yap?lmas? gerekti?inin alt?n? ?izdi.
?ki veya daha fazla ?ocu?unu okutacak ailenin durumunun daha da vahim oldu?unu vurgulayan ?zcan, ?Okul masraf? binlerce YTL?yi bulmaktad?r. Dar gelirli vatanda? i?in bu maliyeti kar??lamak ne yaz?k ki ?ok zordur. ?stelik her y?l ?karne paras?, cam paras?? gibi adlar alt?nda da ?ocuklardan para tahsil edilmektedir? dedi.
?ki yoksul ailenin d?rt ?ocu?unun giyim ve e?itim masraflar?n? sendika olarak kar??lad?klar?n? belirten ?zcan, a??klaman?n ard?ndan bu ?ocuklar?n k?yafetlerini giydirdi. Ana s?n?f?, ilk??retim ve liseye ba?layacak ?ocuklar? ayakkab?s?ndan ?antas?na kadar giydiren ?zcan, d?rt ?ocu?un masraf?n?n 5 bin YTL?ye ula?t???n? dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net