EMEP?in ?yi?it kad?n?? an?ld?

Emek (Eme?in) Partisi Ankara ?l ?rg?t? y?neticilerinden, EMEP?lilerin ?Sema Abla?s? Sema Ba?ok, ?l?m?n?n be?inci y?ld?n?m?nde yine m?cadele s?zleriyle an?ld?.


Emek (Eme?in) Partisi Ankara ?l ?rg?t? y?neticilerinden, EMEP?lilerin ?Sema Abla?s? Sema Ba?ok, ?l?m?n?n be?inci y?ld?n?m?nde yine m?cadele s?zleriyle an?ld?.
Emek Partisi Genel Merkezi?nde ?nceki ak?am yap?lan anmaya, Ba?ok?un ailesi, yak?nlar?, EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel, Genel Ba?kan yard?mc?lar? Ender ?mrek, Sabri Top?u, Haydar Kaya?n?n da aralar?nda bulundu?u ?ok say?da ki?i kat?ld?.
Anma, Ba?ok an?s?na d?zenlenen bir dakikal?k sayg? duru?uyla ba?lad?. EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Haydar Kaya, ?Sema Ba?ok, partimizin kitlelerce tan?nmas?nda b?y?k emek vermi?, sosyalizm i?in canla ba?la ?al??m??t?? dedi.
E?i Muhsin Ba?ok ise ?Sema Han?m, yi?it bir insand?. Yi?itlik s?zde kolayd?r ama o hayat?nda da yi?itti? dedi. Ba?ok?un m?cadeleci y?nlerini anlatan Muhsin Ba?ok, ?Bir g?n bana ?Sana ?ok haks?zl?k ettim? demi?ti. Ben canla ba?la ?al???yordum, ancak yeteri kadar param?z olmad??? i?in ?nceden beni su?lad???n? s?ylemi?ti. Ancak sonra ?Bu bir sistem sorunu, bunu anlad?m? demi?ti. Bu ?ok ?nemli bir de?erlendirme. Bu sistemin i?inde bir?ok sorunumuz var, ancak b?y?k g??le ?stesinden gelebiliriz? dedi.
EMEP Genel Ba?kan? T?zel de Ba?ok?un, partinin m?cadeleci kad?nlar?ndan biri oldu?unun alt?n? ?izerek, ?Bu y?zden daha fazla kad?n?m?z? m?cadeleye katmal?y?z. Onun gibi yi?it olan kad?nlar?m?z?, parti ?at?s? alt?nda m?cadeleye katmal?y?z? dedi.
Konu?malar?n ard?ndan Ba?ok an?s?na yemek da??t?ld?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net