HUKUK K??ES

 • SORU: Ben bir fabrikada pazarlama b?l?m?nde ?al???yorum. ??imin niteli?i gere?i s?rekli bir ara? ile gezmek durumunday?m. Ge?ti?imiz ay i?inde i?yerine ait araba ile bir trafik kazas?na kar??t?m. Kazada benim kusurum olmad??? kaza tutana?? ile de ispatland?. Ben, kazada hafif yaraland?m ara? hasar g?rd?. Ama i?veren, ara?la kaza yapt???m i?in beni i?ten ??kard?. B?yle bir gerek?e ile beni i?ten ??karabilir mi? ??e iade davas? a?ma hakk?m var m??


  SORU: Ben bir fabrikada pazarlama b?l?m?nde ?al???yorum. ??imin niteli?i gere?i s?rekli bir ara? ile gezmek durumunday?m. Ge?ti?imiz ay i?inde i?yerine ait araba ile bir trafik kazas?na kar??t?m. Kazada benim kusurum olmad??? kaza tutana?? ile de ispatland?. Ben, kazada hafif yaraland?m ara? hasar g?rd?. Ama i?veren, ara?la kaza yapt???m i?in beni i?ten ??kard?. B?yle bir gerek?e ile beni i?ten ??karabilir mi? ??e iade davas? a?ma hakk?m var m??

  CEVAP : Sosyal Sigortalar Kanunu?nda, sadece i?yeri ve i?yeri say?lan yerlerde meydana gelen kazalar de?il, baz? hallerde i?yeri d???nda meydana gelen kazalar?n da i? kazas? olarak nitelendirilece?i belirtilmi?tir. Buna g?re, i?veren taraf?ndan y?r?t?lmekte olan bir i? dolay?s?yla i??inin i?inin ba??ndan ayr?lmas? halinde; i??inin i?veren taraf?ndan g?rev ile ba?ka bir yere g?nderilmesi halinde; emzikli kad?n i??inin ?ocu?una s?t vermek i?in ayr?lan zamanlarda ve i??ilerin i?veren taraf?ndan sa?lanan bir ta??tla ta??n?rken meydana gelen kazalar da i? kazas? olarak nitelendirilmi?tir. Dolay?s?yla, sizin ge?irmi? oldu?unuz kaza bir i? kazas? olarak nitelendirilecektir. Kazada yaraland???n?z i?in tedavi edilirken i?veren bu kazay? i? kazas? olarak bildirecektir Sosyal Sigortalar Kurumu?na. ?? kazas? sebebi ile varsa talebiniz halinde i?verene maddi ve manevi tazminat davas? a?ma hakk?n?z da vard?r.
  ?? s?zle?menizi feshederken i?veren, hakl? veya ge?erli bir nedene dayanmak zorundad?r. Alt? ayl?k k?deminiz ve di?er kanuni ?artlar varsa, fesih bildiriminde g?sterilen sebebin ge?erli bir sebep olmad??? iddias? ile fesih bildiriminin tebli?i tarihinden itibaren bir ay i?inde i? mahkemesinde dava a?ma hakk?n?z mevcuttur.
  Ancak, ?? Kanunu?nun 25. maddesinin II. f?kras?n?n son bendi ????inin kendi iste?i veya savsamas? y?z?nden i?in g?venli?ini tehlikeye d???rmesi, i?yerinin mal? olan veya mal? olmay?p da eli alt?nda bulunan makineleri, tesisat? veya ba?ka e?ya ve maddeleri otuz g?nl?k ?cretinin tutar?yla ?deyemeyecek derecede hasara ve kayba u?ratmas?? h?km?n? d?zenlemektedir. ??veren, araca verdi?iniz zarar e?er maddedeki gibi 30 g?nl?k ?cretinizden fazla ise sizi hakl? sebeple i?ten ??karabilir. Ancak yine de sizin i?e iade davas? a?ma hakk?n?z mevcuttur.
  Avukat Devrim Avc?
  www.evrensel.net