Aky?l i??ileri destek istedi

Diyarbak?r?dan Ankara?ya gelen Aky?l i??ileri, sendikal? olmak i?in verdikleri m?cadeleye destek isteyerek ?Diyarbak?rl? emek?ilerin k?le gibi g?r?lmesine sessiz kal?nmas?n? dediler.


Diyarbak?r?dan Ankara?ya gelen Aky?l i??ileri, sendikal? olmak i?in verdikleri m?cadeleye destek isteyerek ?Diyarbak?rl? emek?ilerin k?le gibi g?r?lmesine sessiz kal?nmas?n? dediler.
Aky?l i??ileri, Ankara?da iki g?nd?r bekleyi?lerini s?rd?rd?kleri T?rk-?? Genel Merkezi ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?lar. ?Sendikal kimli?imi istiyorum? yaz?l? pankart arkas?nda toplanan i??iler, ?Ya?as?n sendikal m?cadelemiz?, ?Direne direne kazanaca??z?, ?Ya?as?n i?, ekmek m?cadelemiz? gibi sloganlar att?lar. TEKS?F Diyarbak?r ?ubesi ?rtibat B?ro Sorumlusu Aziz B?r??n, ?? y?ld?r s?rd?rd?kleri sendikala?ma ?al??mas?n?n ard?ndan i?verenin yasalar? hi?e sayarak uzla?maya yana?mad??? gibi sendika ?yesi i??ileri de bask? ve tehdit ?emberine almas?na tepki g?sterdi. Bir y?ld?r grevde olduklar?n? hat?rlatan ve t?m bask? ve tehditlerin i??ileri inand?klar? davadan geri d?nd?remeyece?ini s?yleyen B?r??n, ?B?lgemizde biz emek?ileri k?le gibi g?rerek, s?m?ren, ?a?da?la?ma ve demokrasiyi bizlere ?ok g?ren bu davran??a siyasi ve idari ?evrelerin kay?ts?z kal??? bizleri d???nd?rmektedir? dedi. Yetkililere, b?lgedeki siyaset?ilere, emek?i s?n?f?n temsilcisi sendikalara, ?Diyarbak?rl? emek?ilerin k?le gibi g?r?lmesine sessiz kal?nmas?n? diye seslenen B?r??n, ?rg?tlenmenin ?n?ndeki engellere kar?? verdikleri m?cadelenin desteklenmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net