Memurlardan sebze sepetli protesto

Memur-Sen?e ba?l? B?ro Memur-Sen ?ye ve y?neticileri, Ramazan ?ncesi artan fiyat art??lar?n? ve h?k?metin, ??ingene pazarl???? ile y?zde 2?nin ?zerinde zam vermemesini sebze sepetleri ile protesto ettiler.


Memur-Sen?e ba?l? B?ro Memur-Sen ?ye ve y?neticileri, Ramazan ?ncesi artan fiyat art??lar?n? ve h?k?metin, ??ingene pazarl???? ile y?zde 2?nin ?zerinde zam vermemesini sebze sepetleri ile protesto ettiler. G?venpark?ta bir araya gelen memurlar, ??cret adaletsizli?i son bulsun?, ??nsanca ya?amak istiyoruz?, ?AKP memuru unutma? yaz?l? d?vizler ve pankartla topland?lar.
B?ro Memur-Sen Genel Ba?kan? Yusuf Yazgan, artan fiyatlardan haberi olmayan h?k?met yetkililerini ?ar?? pazar dola?maya ?a??rd?. Yazgan daha sonra yan?nda getirdi?i kabak, patl?can, limon, biber, domates, patates, so?an ve k?v?rc?klar? artan fiyatlar? ile g?sterdi. Yazgan g?da fiyatlar?n?n bu art???n? protesto ederken, h?k?meti fiyatlar? denetlemeye, memurlara insanca ya?ayacaklar? ?cret vermeye ?a??rd?.
Haz?rl?k ?dene?i mektubu
T?rk E?itim-Sen, e?itim-??retime haz?rl?k ?dene?inin b?t?n e?itim ?al??anlar?na verilmesi talebiyle Ba?bakan?a mektup g?nderdi. Mektupta ayr?ca ?dene?in 500 YTL?ye ??kar?lmas? da istendi. Bu d?zenlemenin 2006 y?l?nda Milli E?itim Bakanl??? ile mutabakat alt?na al?nd??? hat?rlat?lan mektupta, h?l? bir ad?m at?lmad??? belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net