06 Eylül 2007 00:00

memleketimden enteresan manzaralar

Mizah s?zc???n?n s?zl?kteki kar??l??? ?u: ?E?lendirme, g?ld?rme ve bir kimsenin davran???na incitmeden tak?lma amac?n? g?den ince alay, g?lmece, humor.? S?zl?kte, s?zc??? bir de c?mle i?inde kullanm??lar:

Paylaş

Mizah s?zc???n?n s?zl?kteki kar??l??? ?u: ?E?lendirme, g?ld?rme ve bir kimsenin davran???na incitmeden tak?lma amac?n? g?den ince alay, g?lmece, humor.? S?zl?kte, s?zc??? bir de c?mle i?inde kullanm??lar: ??nci gibi g?zel bir yaz?s? ve mizaha da istidad? varm??.?- Y .K. Beyatl?. (?stidad?, yani yatk?nl???, yetene?i...) (Y. K. Beyatl??ya ait bu c?mle, bug?n kurulsa herhalde ??yle olurdu: ?at?r ?at?r f klavye kullan?yor, art? ?ok matrak bir ki?ilik...) Tabii, herkesin mizaha istidad? olmayabiliyor. Ama memleketimiz ?yle bir memleket ki, istidad? olsun, olmas?n, insan kendini bir anda mizahi bir atmosferin i?inde buluveriyor. Mizah aramaya gerek kalm?yor bazen, o sizi gelip buluyor. Ge?ti?imiz g?nlerde, memleketimizin d?rt bir yan?nda ya?anm?? ilgin? manzaralar? sizin i?in derledik...
Varan 1- ?Kad?n laz?m m?? sorusuna ?cami laz?m? diyene dayak
Trabzon?da 3 ki?i cadde de gezerken, yanlar?na yakla?an bir ki?i ?Kad?n laz?m m? abi?? diye sordu. Bunun ?zerine 3 arkada? ?Cami laz?m? yan?t?n? verdi. ??kan tart??mada 15-20 ki?ilik bir grup taraf?ndan d?v?len ?? arkada?, polise giderek ?ikayet?i oldu. Soru?turma s?rd?r?l?yor.
Varan 2- Palya?o ?nce g?ld?rd? sonra alt?nlar? al?p ka?t?
Samsunda, bir s?nnet d???n?de g?steri yapan, kimli?i belirlenemeyen bir payla?o, ?ocucu?a tak?lan alt?nlar? ?ald?. H?rs?zl?k kamera g?r?nt?lerinden farkedildi. S?nnet ?ocu?unun babas? ?Palya?onun kim oldu?unu bilmiyorum. Tesislerden bize ?nerdiler. O?luma tak?lan 20 ?eyrek ve 4 Cumhuriyet alt?n?n? ?alm??? diyerek h?rs?z palya?odan ?ikayet?i oldu.
Varan 3- Dedeye gerdek ?oku
Erki?ehir?de evlendi?i Azeri uyruklu kad?n?n cinsiyet de?i?tirdi?ini ??renen 61 ya??ndaki dede ?ikayet?i oldu. Dede kendisini kad?nla tan??t?ran 75 ya??ndaki arkada?? ile evledi?i kad?n? jandarmaya ?ikayet etti. ??pheliler hakk?nda ?doland?r?c?l?k? su?undan i?lem ba?lat?ld?.
Varan 4- Rizeli genetik sinirli!!!
Rizelilerin neden ?fkeli insanlar oldu?u ara?t?r?ld?. ?fke kontrol?n? sa?lamay? ama?layan Rize polisi, ya?anm?? olaylardan yola ??karak y?re insan?n?n ?fkesinin nedenlerini belirledi ve rapor haline getirdi. Buna g?re Rizelilerin silaha olan d??k?nl???, husumet g?d?lmesi, alkol?n etkisi, AB s?recinde ?zg?rl?klerin artmas?n?n su?lara da ?zg?rl?k getirmesi (!?), genetik yap?lar?, acelecilik ve tez canl?l?k, ?ehir ve k?y hayat?n?n ayn? anda ya?anmas?, kurallara uymama gelenek?ili?i, iklimin etkisi, holiganizm, ve ?zg?venin fazla olmas? Rizeliyi ?fkelendiriyormu?...
Derleyen: M. ?ner
ÖNCEKİ HABER

?p?c?k nedir?

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa