Fas?ta kritik se?im

Kuzey Afrika ?lkesi Fas, d?n sand?k ba??na gitti. Parlamentonun 325 ?yesinin belirlenece?i se?imlerde, yolsuzlu?un ?n?ne ge?meyi taahh?t eden muhalefetteki Fas??n AKP?sinin ba?ar? g?stermesi bekleniyor.


Kuzey Afrika ?lkesi Fas, d?n sand?k ba??na gitti. Parlamentonun 325 ?yesinin belirlenece?i se?imlerde, yolsuzlu?un ?n?ne ge?meyi taahh?t eden muhalefetteki Fas??n AKP?sinin ba?ar? g?stermesi bekleniyor. ?Il?ml?? ?slamc? ?Adalet ve Kalk?nma Partisi?nin (PJD) Meclis?te ?o?unlu?u elde etmesi beklenirken 33 partinin kat?ld??? se?imler, ?siyasi ?slam? a??s?ndan bir s?nav olarak g?r?l?yor. Se?im sonu?lar?n?n yar?n a??klanmas? bekleniyor.
Yeni h?k?metin ise siyasi partilerle Kraliyet yetkilileri aras?nda haftalarca s?rmesi beklenen g?r??melerden sonra kurulaca?? belirtiliyor. Kraliyet?in, ba?bakanl?k g?revini AKP?ye verip vermeyece?i ise merak konusu.
Fas??n AKP?si
Halk?n h?k?metten memnun olmamas?, h?k?metin yoksulluk, i?sizlik ve yolsuzluk gibi konular?n ?zerine yeterince gitmemesi ve genel ho?nutsuzluk ise AKP?nin i?ini kolayla?t?r?yor.
AKP lideri Saadettin Osmani, ge?en g?nlerde Washington?a da ziyarette bulunmu?tu. Osmani?nin, Fas??n AKP?sini ?Avrupa?daki H?ristiyan Demokratlara? benzetirken, ?te yandansa baz? vaatleriyle ?T?rkiye AKP?sini de ?rnek? ald??? ifade ediliyor. Osmani Frans?z Pelerin?e verdi?i deme?te, ?M?sl?man bir demokrat?m, t?pk? Avrupa?daki H?ristiyan Demokratlar gibi. Modernizm, M?sl?manl?kla z?tl?k te?kil etmez? demi?ti.
Fas se?imlerini, ?Ulusal Demokrasi Enstit?s?? isimli bir ABD?li kurumdan gelen g?zlemciler yak?ndan takip ediyor. Bu, ABD?nin Fas siyasetiyle yak?ndan ilgilendi?inin bir di?er i?areti. Uzmanlar ise, Kral 6. Muhammed?in elinde s?n?rs?z yetkiler varken, ?zerine as?l e?ilmek gereken meselenin anayasa reformlar? oldu?unu s?yl?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net