12 Eylül 2007 00:00

CHP?li Durgun dava a?t?

CHP Hatay Milletvekili G?khan Durgun, ?Geli?ig?zel yerlerde ihtiya? giderdi?i? iddias?yla Antakya Belediyesi enc?meninin kendisine kesti?i 117 YTL?lik idari cezan?n y?r?tmesinin durdurulmas? ve iptali istemiyle dava a?t?.

Paylaş

CHP Hatay Milletvekili G?khan Durgun, ?Geli?ig?zel yerlerde ihtiya? giderdi?i? iddias?yla Antakya Belediyesi enc?meninin kendisine kesti?i 117 YTL?lik idari cezan?n y?r?tmesinin durdurulmas? ve iptali istemiyle dava a?t?. Dava dilek?esinde, ?Tuvalet ihtiyac? olsa, Durgun, Hatay?da sevilen bir insan olmas? nedeniyle, her mahallede hangi kap?y? ?alsa, orada kabul g?r?r? denildi.
Gazetelerde ??kan haberler ?zerine CHP?li vekil Durgun, TBMM?de bas?n toplant?s? d?zenledi. Se?im ?ncesinde ??kt??? bir yerel televizyonda, ihale yolsuzluklar?yla ilgili AKP?lileri a??k oturuma davet etti?ini ancak kabul etmediklerini belirten Durgun, bunun ?zerine, ?Hangi ihalelere yolsuzluk kar??t???? y?n?nde afi?ler bast?rd???n? anlatt?. Durgun, se?imden iki g?n ?nce bu afi?lerin as?ld???n?, daha sonra 02.00-03.00 saatleri aras?nda kendisinin arand???n? ve kavga ??kt???n?n iletildi?ini s?yledi. Durgun, daha sonra karakola gitti?ini ve yaral? ki?iyi, hastaneye g?t?rd???n? ifade etti.
Ankara?da Meclis ?al??malar? s?ras?nda bir ki?inin kendisine ?Belediye ba?kan? seninle ilgili haz?rl?k i?inde? dedi?ini aktaran Durgun, daha sonra sistemli bir ?ekilde, 19 gazetede kendisiyle ilgili haberlerin ??kt???n? an?msatt?.
Durgun, ??kan haberleri, ?d?zmece, iftira? olarak nitelendirerek, haberlerin Ali Dibo yolsuzlu?uyla ilgili ortaya koydu?u iddialar kar??s?nda kendisini k???k d???rme, Ali Dibo olaylar?n? magazinle?tirmek i?in ortaya at?ld???n? savundu. Antakya Belediye Ba?kanl????ndan tutana?? istedi?ini ancak ?veremeyiz? yan?t?n? ald???n? belirten Durgun, idari mahkemeye y?r?tmenin durdurulmas? ve iptali i?in dava a?t???n? bildirdi.
Ba?bakan?a iletece?im
Bu olaylar?n di?er boyutunun da elindeki bir belge oldu?unu ifade eden Durgun, bu belgeyi, televizyon programlar?nda ve gazetecilerle sohbetlerinde ortaya koydu?unu s?yledi.
Antakya Havaalan? ile ilgili ihalede b?y?k bir yolsuzluk oldu?unu ve belge bulundu?unu s?yledi?ini belirten CHP Hatay Milletvekili Durgun, ?O belgenin de a??klanaca?? yak?n bir d?nemde, benimle ilgili iddian?n ortaya at?lm?? olmas?, bunu da magazin t?r?ne d?n??t?rmek, ciddiyetten uzakla?t?rmak amac? ta??d???n? d???n?yorum? dedi.
Durgun, elindeki bilgi ve belgeleri Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve AKP?li grup ba?kan vekillerine de g?nderece?ini vurgulad?. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

AKP?nin anayasa kamp? Abant?ta

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa