Moskova h?k?meti istifa etti

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin?in, h?k?metin istifas?n? kabul etti?i bildirildi. Rus haber ajanslar?, Kremlin?e dayanarak ge?tikleri fla? haberlerde, Putin?in h?k?metin istifas?n? kabul etti?ini duyurdular.


Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin?in, h?k?metin istifas?n? kabul etti?i bildirildi. Rus haber ajanslar?, Kremlin?e dayanarak ge?tikleri fla? haberlerde, Putin?in h?k?metin istifas?n? kabul etti?ini duyurdular.
Ajanslar, Ba?bakan Mihail Fradkov?un parlamento se?imlerine 3 aydan az bir s?re kala, ?yak?n zamanda meydana gelecek ?nemli siyasi olaylardan? dolay? Kremlin?den h?k?metin istifas?n? kabul etmesini istedi?ini belirtti. Rus Eko Moskova radyosu, Fradkov?un Putin ile g?r??mesinde, h?k?metin istifas?n? kabul etmesini istedi?ini, Devlet Ba?kan?n?n da bu iste?i onaylad???n? kaydetti. Parlamento se?imleri ve gelecek y?l yap?lacak devlet ba?kanl??? se?imini yakla?an ?nemli siyasi olaylar olarak de?erlendiren Fradkov, ?devlet ba?kan?n?n rahat karar verebilmesi i?in b?yle bir tercihte bulunduklar?n?? s?yledi.
?D?nyan?n en g??l? bombas??
?te yandan Rusya d?n, ?n?kleer olmayan ve d?nyan?n en g??l? bombas?n?? denedi?ini duyurdu. Bomban?n, ABD?nin d?nyan?n en g??l? bombas? dedi?i ?bombalar?n anas??ndan 4 kat daha g??l? oldu?u ifade edilirken, yeni bombaya ?bombalar?n babas?? ad? verildi. Uzmanlar, s?z konusu devasa denemenin, Rusya ordusunun son d?nemde etkinli?ini art?rmas? ve bu ?lkenin ABD ile ya?ad??? gerilimin ?son i?areti? olarak yorumland?.
?ki a?amal? patlama
Rusya Genelkurmay Ba?kan? General Aleksander Ru?kin, ?vakum bombas?n?n n?kleer bomba etkisi yaratt???n? ancak radyasyon yaymad???n?? ifade ederek, ?N?kleer bomban?n aksine, bu bomba radyasyon yaym?yor ve ?evreye n?kleer bomba kadar zarar vermiyor? dedi.
Generalin a??klamas?na g?re patlama iki a?amal? ger?ekle?iyor. ?lk anda di?er bombalardan farkl? bir bas?n? dalgas? olu?uyor. Daha sonra yay?lan gazlar, vakum etkisi yaparak ?evredeki oksijeni yok ediyor. ABD?nin ?d?nyan?n en g??l?? bombas? 11 ton patlay?c? ta??rken, Rusya?n?n bombas? ise tam 44 ton patlay?c? bar?nd?r?yor. Vakum bombas?n?n patlad??? anda yayd??? s?cakl?k ve hasar verdi?i alan ABD?nin 4 y?l ?nce ?retti?i bombadan daha fazla. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net