Fotoğraf: AA

?slam ortak pazar?!

?slam ?lkeleri aras?nda tercihli ticaret anla?mas?n?n ilki imzaland?. 18 ?lke aras?nda imzalanan anla?malar kas?m ay?na kadar tamamlanacak. ?slam Konferans? Te?kilat? ?yesi ?lkeler aras?nda kurulan tercihli ticaret sistemi ile ?slam ...


?slam ?lkeleri aras?nda tercihli ticaret anla?mas?n?n ilki imzaland?. 18 ?lke aras?nda imzalanan anla?malar kas?m ay?na kadar tamamlanacak. ?slam Konferans? Te?kilat? ?yesi ?lkeler aras?nda kurulan tercihli ticaret sistemi ile ?slam ?lkeleri aras?ndaki ticaret standarda oturacak. Sistemin uygulayamaya ge?mesiyle ticarette ortak dil kullan?lmaya ba?lan?lacak ve ?slam ?lkeleri ekonomik alanda ilk defa ortak bir paydada bulu?acak.
?mza t?renine kat?lan Devlet bakan? K?r?at T?zmen, ?slam ?lkeleri aras?ndaki tercihli ticaret sistemini, m?zakereleri bu y?l?n sonuna kadar tamamlamay? ve sistemi 2009 y?l?n?n hemen ba??nda y?r?rl??e koymay? hedeflediklerini hat?rlatt?.
TPS-OIC Men?e kurallar? anla?mas?n?n imzalanmas?yla ?sedak??n en ?nemli projesi olan ?slam ?lkeleri aras?ndaki tercihi ticaret sisteminin hayata ge?irilmesine y?nelik hukuki altyap?n?n tamamlanm?? bulundu?unu vurgulayan T?zmen, ?Bu ?nemli proje ile ?slam ?lkeleri aras?ndaki ticaretin yat?r?m ve sermaye hareketleri m?mk?n olan en geni? anlamda serbestle?tirilmesi suretiyle b?y?k ?apl? bir ekonomik entegrasyonun ?n? a??ld?.Yolumuza onay i?lemlerini tamamlayanlarla devam edece?iz? dedi.
Helal g?da standard?
Son y?llarda ?nem kazanan bir konunun da ??helal?? standard? oldu?unu oldu?unu ifade eden Bakan T?zmen, de?i?ik ?lkelerde kullan?lan helal ?r?n standard?ndaki karga?a boyutuna ula?an farkl?l?klar?n, k?resel helal pazar?n?n geli?imine de ?nemli bir engel te?kil etti?ini belirterek ??yle konu?tu: ??Ya?anan sorunlar?n giderilmesinde ?KT?ye ?nemli bir g?rev d??mektedir. Bu konunun ?KT ?at??? alt?nda ele al?nmas?, gerek standard?n g?venirli?inin sa?lanmas?, gerekse ?ok ba?l?l???n giderilmesi a??s?ndan son derece yararl?d?r. ?nerimiz, bundan sonraki ilk toplant?da, m?mk?n oldu?u takdirde 14-17 Kas?m 2007 tarihlerindeki 23. ?SEDAK toplant?s?nda, bu konunun ticaret bakanlar? d?zeyinde ele al?nmas?d?r. Biz, T?rkiye olarak bu konuda haz?rlayaca??m?z ?al??ma Ka??d?n? toplant? s?ras?nda ?ye ?lkelere da??taca??z.??
T?zmen ?slam ?lkeleri aras?ndaki b?lge i?i ticaretin bu ?lkelerin t?m ticaretinin y?zde 10?unu olu?turdu?unu, tercihli sistemiyle 10 y?llda y?zde 20 seviyelerine ??kar?lmas?n?n planland???n? s?yledi. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net